מכרז פומבי 3/2018 – מסמך הבהרות מספר 1 כולל נספחים.

תאריך פרסום: 11/07/2018

מכרז פומבי 3/2018 – סיכום מפגש המציעים

תאריך פרסום: 11/07/2018

מכרז פומבי 3/2018 לביצוע עבודות תכנון וביצוע של מבני ציבור ועבודות נוספות

תאריך פרסום: 27/06/2018