קול קורא להצטרפות למאגר היועצים להתייעלות אנרגטית

קול קורא להצטרפות למאגר יועצים

של ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות בע”מ בתחום ההתייעלות האנרגטית

  1. כללי

1.1 ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות בע”מ (להלן: “החברה“) מנהלת רשימות יועצים ומתכננים הערוכות לפי סוגי התקשרויות ותחומי עיסוק (להלן: “מאגר יועצים” ו/או “מאגר“) לצורך השתתפות בפניות לקבלת הצעות ומעוניינת להרחיבו, ביצירת מאגר של יועצים בתחום ההתייעלות אנרגטית בתאורת רחוב ותאורת פנים – מבנים (להלן: התייעלות אנרגטית).

1.2 החברה פונה ליועצי התייעלות אנרגטית העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להגיש בקשה להיכלל במאגר, הכל כמפורט להלן.

1.3 אין בפרסום הזמנה זו ו/או בקיומו של המאגר כדי לגרוע מזכות החברה להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד תנאי סף להצטרפות למאגר ו/או קריטריונים אחרים של איכות ו/או כדי לגרוע מזכות החברה להוסיף תנאי סף נוספים ו/או קריטריונים נוספים, לרבות קריטריונים של איכות, בפניות ליועצים, כהגדרתן להלן.

1.4 מודגש: מטרת הליך זה הינה הקמת מאגר של יועצים בכוח לביצוע עבודות/שירותים, לפי העניין. אין בפרסום הודעה זו ו/או ביצירת המאגר כדי לחייב את החברה באופן כלשהו להזמין עבודות/שירותים כלשהם מאיזה מהיועצים אשר ייכללו במאגר ו/או כדי למנוע מהחברה לפעול להרחבת המאגר ו/או לאתר יועצים נוספים באופן יזום על פי צרכיה ו/או ליצור מאגרים נוספים ו/או לצאת למכרז פומבי לקבלת הצעות בתחום המאגר. למניעת ספקות יובהר, כי החברה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין.

1.5 החברה תעדכן מעת לעת את המאגר בהתאם לשיקול דעתה בכפוף להוראות הדין.

1.6 למען הזהירות מודגש כי יועץ המבקש להיכלל במאגר חייב להגיש בקשה, גם אם הוא רשום במאגר בתחום/מי עיסוק/מומחיות שונה/ים.

1.7 על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים והחברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו”מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.

1.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המבקשים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.

1.9 הודעה על הכללת היועץ במאגר תישלח לו.

1.10 על היועצים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מיידי נתונים שהשתנו.

  1. אופן הגשת בקשה להיכלל במאגר

2.1 החברה מזמינה מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי הקול הקורא להגיש הצעתם, הכל בהתאם להוראות הקול הקורא ובצירוף כל המסמכים הנדרשים, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו hlr.co.il,  תחת לשונית מאגר ספקים. על המציע למלא את פרטיו באתר ביחד עם כל הטפסים הנדרשים המפורטים בפנייה זו.

2.2 יודגש, באחריות היועץ לצרף את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, הכל עפ”י הפרטים שלהלן.

  1. בחינת הבקשות

3.1 בקשת יועץ להכלל במאגר תבדק על ידי ועדת ההתקשרויות, אשר תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי היועץ האם לכלול אותו במאגר.

3.2 במסגרת בחינת הבקשות, תהא רשאית הועדה או מי שמונה על ידה לצורך כך, לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות פניה למי שהגישו בקשה להכלל במאגר כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה ו/או לאחרים, לקבלת המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המועמד לתחום הייעוץ וכן ניתן לראיין מועמדים.

3.3 הועדה תודיע למבקש על החלטתה.

 

4.תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים להתייעלות אנרגטית

4.1 המבקש הוא יחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין.

4.2 למבקש אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו’) תשל”ו- 1976.

4.3 למבקש אישור תקף של רשויות מס הכנסה על שיעור ניכוי מס במקור.

4.4 המבקש הינו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו- 1976

4.5 המבקש ובמקרה שהמבקש הינו תאגיד, עובד התאגיד, הינו מהנדס חשמל פעיל ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל וותק של 5 שנים, לפחות.

“עובד התאגיד” לעניין זה; שמתקיימים בינו לבין המתאגיד המבקש יחסי עובד מעביד, לכל הפחות ב – 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

4.6 המבקש הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות (במועד הגשת הבקשה) במתן ייעוץ בתחום ההתייעלות האנרגטית כהגדרתה לעיל.

4.7 המבקש סיפק/מספק, לשני גופים ציבוריים שונים, שירותי ייעוץ בפרויקטים של התייעלות אנרגטית ובלבד שפרויקט אחד לפחות הוא בתאורת רחובות ו/או שטחים ציבוריים פתוחים (להלן: “תאורת חוץ”) ופרויקט אחד לפחות הוא בתאורת פנים – מבנים.

אין מניעה להציג – לצורך עמידה בתנאי זה – שני פרויקטים, כאמור שכל אחד מהם כולל גם התייעלות בתאורת חוץ וגם בתאורת פנים מבנים.

לעניין זה:

ייעוץ“; הכולל, לכל הפחות, גיבוש מתודולוגיה ומודל כלכלי מתאימים ליישום תהליך ההתייעלות האנרגטית, כתיבת המכרז (בהיבט המקצועי) וליווי הליכיו עד לבחירת גוף מיישם (קבלן) וליווי ההקמה וההטמעה של תהליך ההתייעלות האנרגטית.

גופים ציבוריים“; כהגדרתם בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים תשנב 1992 וכן רשויות מקומיות (או תאגידים עירוניים בשליטתן).

פרויקטים“; לפחות פרויקט אחד עבור כל גוף ציבורי.

4.8 המבקש ובמקרה שהמבקש הוא משרד, בעליו, שותפיו, מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו, לא הורשעו בפלילים בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שהן פשע או עוון ו/או בעבירות שיש עמן קלון ו/או בעבירות מרמה ו/או בעבירות של מתן שוחד למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים 19 ו – 20 (בהתאמה) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ”א-1981.

5.אמצעי הוכחה לעמידה בתנאי הסף ומסמכים נדרשים:

המועמד יצרף להצעתו את כל אלה:

5.1 תעודת התאגדות (במקרה שהמבקש הוא תאגיד) ותעודת שינוי שם, ככל שקיים;

5.2 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצ”ב;

5.3 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ותצהיר חתום על ידי היועץ, בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים 2/2011 בנוסח המצ”ב שבדיקתו ואישורו יהווה תנאי להתקשרות עם היועץ.

5.4 אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת חשבונות ותשלום חובות מס) התשלו 1976;

5.5 אישור תקף של רשות המיסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שיעור הניכוי;

5.5 תעודת עוסק מורשה;

5.6 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הקבועים לעיל בסעיף ‎5 ימציא המבקש העתק רישיון בתוקף ו/או תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים בתחום החשמל של מהנדס החשמל.

5.7 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הקבוע לעיל בסעיפים 6 ו- 4.7  יחתום המועמד על תצהיר להוכחת ניסיונו המקצועי. התצהיר יוגש מלא וחתום כדין ע”י המועמד בפני עו”ד. לתצהיר תצורף טבלה בה תפורטנה התכניות הנדרשות לתנאי הסף   לעיל. התצהיר והטבלה מצ”ב מסומנים נספחים א’ ו- א’1, בהתאמה ומהווים חלק בלתי נפרד מקול קורא זה.

5.8 כן יפרט המבקש יצרף קורות חיים/ פרופיל משרד, לפי העניין. כן רשאי המבקש לצרף המלצות וכל מסמך נוסף לשיקול דעתו.

6.מועד אחרון להגשת הבקשה להצטרף

6.1 המאגר יהיה פתוח וזמין לקבלת בקשות הצטרפות החל מתאריך 26/2/2018 ועד 7/03/2018 .

6.2 לא יתקבלו בקשות להיכלל במאגר לאחר מועד זה.

7.התקשרות עם יועץ מתוך המאגר

7.1 לצורך בחירת יועץ לביצוע עבודה מסויימת, תיערך פניה לפחות לארבעה יועצים מקרב היועצים הכלולים במאגר (לעיל ולהלן: הפנייה ליועצים).

7.2 הפנייה ליועצים תהא בנוסח אחיד.

7.3 הפנייה ליועצים תהא ככל הניתן עפ”י סבב מחזורי שוויוני והוגן המעניק את מירב היתרונות לחברה. החברה תהא רשאית לשקול שיקולים נוספים, ובין היתר: היקף השירותים הנדרשים, טיבם, מספר הפניות שבוצעו ליועץ מסויים, מספר הפניות בהן זכה יועץ מסויים, עומס העבודות המוטל על כל יועץ וכיוצב’.

7.4 תנאי סף נוספים ו/או דרישות נוספות בקשר עם היועצים, ככל שיהיו, וכן אופן בחירת יועץ לביצוע שירותים, יפורטו בפנייה ליועצים.

7.5 היועץ הנבחר יידרש לחתום על הסכם עם החברה וכן יידרש לערוך ביטוחים כנדרש על ידי החברה ולהמציא לה אישור ביטוח בחתימת מבטחו כתנאי לתחילת פעילותו וכן יתכן, כי ידרש להמציא ערבויות על פי דרישת החברה.

7.6 ההתקשרות עם היועץ תיעשה בכפוף לבדיקת היעדר חשש לניגוד עניינים, בהתאם לחוזר מנכ”ל . לא תותר העסקת יועץ קודם שנחתם עמו הסכם התקשרות ואושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים.

8. הבהרות

8.1 בכל שאלת הבהרה הנוגעת לקול קורא זה ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני galitv@hlr.co.il   עד ליום 04/03/2018. החברה שומרת לעצמה את הרשות ליתן מענה לשאלות אף לאחר חלוף המועד הנ”ל.

9. מבקש המגיש בקשה לקול קורא זה הסכים לכל תנאיו והינם מקובלים עליו.

10. בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך.