קול קורא מאגר ספקים – תחומי ייעוץ חדשים

קול קורא להצטרפות למאגר יועצים (הוספת תחומי ייעוץ)

ה.ל.ר. החברה לפיתוח רחובות בע”מ

מסמך הבהרות מס’ 1

1.כללי
 • בכוונת ה.ל.ר. החברה לפיתוח רחובות בע”מ (להלן: “החברה“) לעדכן ולהרחיב את מאגר היועצים למתן שירותים ו/או לביצוע עבודות, בתחומי ייעוץ המפורטים בנספח א’ (להלן: “”המאגר” ו”תחומי הייעוץ“), בהתאם להוראות שנקבעו בחוזר מנכ”ל משרד הפנים 8/2016  “נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז”, (להלן: “החוזר“) ועל פי כל דין.
 • ניתן לפנות לחברה בבקשה להיכלל במאגר, בכפוף לעמידה בתנאי הסף המפורטים להלן.
 • אין בפרסום קול קורא זה ו/או בקיומו של המאגר כדי לגרוע מזכות החברה להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד תנאי סף להצטרפות למאגר ו/או קריטריונים אחרים של איכות ו/או כדי לגרוע מזכות החברה להוסיף תנאי סף נוספים ו/או קריטריונים של איכות בפניות ליועצים, כהגדרתן להלן.
 • מודגש: מטרת הליך זה הינה הקמת מאגר יועצים לביצוע עבודות/שירותים, לפי העניין בתחומי הייעוץ שבנספח א’. אין בפרסום הודעה זו ו/או ביצירת המאגר כדי לחייב את החברה באופן כלשהו להזמין עבודות/שירותים כלשהם מאיזה מהיועצים אשר ייכללו במאגר ו/או כדי למנוע מהחברה לפעול להרחבת המאגר ולצרף יועצים חדשים ו/או לאתר יועצים נוספים באופן יזום על פי צרכיה ו/או לצאת למכרז פומבי לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר.
 • עדכון המאגר ייעשה באמצעות פרסום הזמנה פומבית להצטרפות למאגר, ע”י החברה, בהתאם לצרכיה מעת לעת ולכל הפחות אחת לשלש שנים.

2. הגשת בקשה להיכלל ברשימות היועצים

 • המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו, יגישו בקשה להצטרפות (להלן: “מבקש” ו/או “המבקשים”, לפי העניין).
 • הבקשה תוגש באמצעות הטופס הממוחשב המצוי באתר האינטרנט של החברה HLR@HLR.CO.IL , שדוגמא שלו מצורפת בזה ואשר אליו יצורפו כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, הכל עפ”י הפרטים שלהלן.
 • יודגש בזאת כי כחלק מהגשת הבקשה להכלל במאגר יידרשו המבקשים להתחייב בכתב, כי ימציאו ליועץ המשפטי של החברה כל מידע הדרוש לו על מנת לבחון אם קיים חשש לניגוד עניינים וכי אם ייבחרו, יעמדו בתנאים הקבועים בחוזר מנכ”ל 2/2011.
 • מבקש רשאי להגיש בקשת הצטרפות לתחום התמחות אחד או יותר, לשיקול דעתו.

 

3. בחינת הבקשות

 • בקשת מבקש תיבדק על ידי ועדת ההתקשרויות (להלן: “הועדה”), ותסווג בתחום הייעוץ הרללונטי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי המבקש.
 • הוועדה תבדוק עמידת המבקש בתנאי סף, התאמתו לתחום הייעוץ, תבחן את המסמכים שצורפו, תדון ותכריע בכל בקשה.
 • אם לא התקיימו במבקש תנאי הסף, תקבע זאת הוועדה ותציין זאת בהחלטתה.
 • במסגרת בחינת הבקשות, תהא הוועדה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות למבקשים כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה
 • לועדה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מבקש למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם באם המבקש עומד בתנאי הסף הרלוונטיים לרבות בשל אי המצאת אמצעי הוכחה לעמידה בהם
 • הועדה תודיע למבקש על החלטתה ונימוקיה

4. תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר

על מנת להיכלל במאגר, על המבקשים לעמוד בתנאי סף כלליים המפורטים בסעיף זה, להלן. ואולם, אם וככל ובאיזה מתחומי הייעוץ המפורטים בנספח א’ נדרשים, בנוסף, תנאי סף מקצועיים ייחודיים, המבקש נדרש לעמוד בהם ולהציג מסמכים ואישורים להוכחת העמידה , הכל כמפורט בנספח א’- בנוסח המצורף.

תנאי הסף הכלליים הם:

 • המבקש הינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין שאינו תאגיד רשום;
 • המבקש הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל”ו 1976;
 • השכלה והכשרה מקצועית: בעל תואר אקדמי רלוונטי, רישוי, רישום ו/או הסמכה, הכל כנדרש עפ”י כל דין למתן השירותים בתחום הייעוץ. היה המבקש תאגיד, יציין את הגורם/ים מטעמו, העובד בתאגיד, שהינו בעל/י ההשכלה וההכשרה, כאמור. “עובד”, המתקיימים בינו לבין התאגיד יחסי עובד מעביד, לפחות ב – 12 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות; ואולם, ככל שנדרשת השכלה/הכשרה ספציפית באיזה מתחומי הייעוץ שבנספח א’, יעמוד המבקש גם בדרישה המפורטת בנספח.
 • ניסיון מקצועי בתחום/מי הייעוץ אליו/הם מוגשת הבקשה:
  • אדריכלים ומנהלי פרויקטים: לכל הפחות ניסיון של  5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות; היה המבקש תאגיד, הניסיון יהיה של עובד התאגיד המיועד למתן השירותים/לביצוע העבודות ובלבד שהוא עובד אצל המבקש לכל הפחות ב – 12 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות;
  • יועצים אחרים: לכל הפחות הוא בן 3 שנים ( בן אם המבקש הוא תאגיד ובין אם הוא יחיד). במקרה של תאגיד, הניסין הינו של התאגיד עצמו והן של העובד המיועד מטעמו למתן השירותים. “העובד” צריך להיות עובד התאגיד המבקש לכל הפחות ב -12 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות;
 • החברה שומרת על זכותה לקבוע תנאי סף נוספים ו/או אמות מידה ו/או הוראות אחרות מיועץ לצורך התקשרות עמו בפרויקט מסויים, בהתאם לשיקול דעתה וצרכי הפרויקט.

5. מסמכי הבקשה ומסמכים ואישורים שיש לצרף לה, להוכחה עמידה בתנאי הסף:

המבקש יגיש  את כל אלה:

 • טופס בקשה להצטרפות אליה מצורפת הצהרה לחתימת המבקש המאשרת את אמיתות המידע שנימסר בנוסח המצורף,
 • תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם, על פי העניין, במקרה שהמבקש הינו תאגיד;
 • תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מע”מ;
 • תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף.
 • אישור תקף מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי דין חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל”ו-1976;
 • השכלה והכשרה מקצועית: אישורי השכלה, העתקי רישיונות ותעודות רישום בכל מירשם רלוונטי המתנהל על פי דין בתחום העיסוק הרלוונטי ובכלל זה צילום רישיון בתוקף או תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים או תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, הכל בהתאם לתחום אליו מוגשת הבקשה. במקרה של מבקש שהינו תאגיד, יצורפו המסמכים דלעיל ביחס לכל אחד מהעובדים המיועדים מטעמו לביצוע העבודות/למתן השירותים.
 • ניסיון מקצועי: המבקש יגיש קורות חיים/פרופיל משרד – פירוט על עבודותיו ועל עבודות עובד/י המבקש המיועד/ים מטעמו למתן השירותים/לביצוע העבודות, המעיד על הניסיון הנדרש ותקופתו
 • באחריות המבקש לעדכן את החברה בדבר כל שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר וליצירת קשר עימו.

 

6. מועד אחרון להגשת הבקשה להצטרף

 • ניתן להגיש בקשות הצטרפות החל מתאריך 22.03.2018 ועד לתאריך 20.04.2018 אופן ההגשה הוא כמפורט בסעיף 2 לעיל.

7. התקשרות עם יועץ מתוך המאגר

 • לצורך בחירת יועץ לביצוע עבודה מסויימת, תיערך פניה תחרותית ליועצים הכלולים במאגר, בהתאם לסיווגם המקצועי ולהיקפי העבודה ו/או השירות הנדרשים (לעיל ולהלן: “הפניה ליועצים” או “פניה תחרותית”).
 • מספר היועצים אליהם תופנה הפנייה ליועצים ייקבע על פי נהלי החברה.
 • הפנייה ליועצים תהא ככל הניתן עפ”י סבב מחזורי שוויוני והוגן המעניק את מירב היתרונות לחברה. החברה תהא רשאית לשקול שיקולים נוספים, ובין היתר: היקף השירותים הנדרשים, טיבם, מספר הפניות שבוצעו ליועץ מסויים, מספר הפניות בהן זכה יועץ מסויים, נסיון עבר של החברה עם היועץ, עומס העבודות המוטל על כל יועץ, שיקולים של טובת העבודות הציבוריות כגון הומוגניות ואחידות וכיוצב’.
 • היועץ שייבחר כזוכה בהליך ההתמחרות יידרש למלא, בטרם ההתקשרות עימו וכתנאי סף להתקשרות זו, טופס פרטי ספק ולהציג אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ותשלום חובות מס, התשל”ו – 1976, ואישור על היותו עוסק מורשה כל זאת אם לא הוצגו על ידיו בעת הרישום למאגר. ההתקשרות עם היועץ תיעשה בכפוף לבדיקת היעדר חשש לניגוד עניינים, בהתאם לחוזר מנכ”ל ומילוי השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים על ידי היועץ, אשר יהווה תנאי להתקשרות עם היועץ. השאלון, המהווה תנאי להתקשרות עם היועץ, כאמור, מופיע באתר החברה. לא תותר העסק יועץ קודם שנחתם עמו הסכם התקשרות ואושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים.
 • יועץ לא יועסק על ידי החברה אלא לאחר שייחתם עמו הסכם התקשרות בנוסח המקובל בחברה (אשר יצורף לפניה ליועצים או יפורסם באתר החברה) ואשר אושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים. היועץ מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
 • הליך פניה תחרותית
  • החברה תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ליועצים מתוך המאגר על מנת לקבל מהם הצעות בקשר לפרויקט מסויים
  • הצעות תוגשנה בהתאם להוראות שייקבעו בפנייה ליועצים.
  • בדיקת הצעות תתקיים במרוכז במועד מאוחר יותר למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ותיעשה על בסיס מחיר ו/או איכות, הכל כפי שייקבע בפנייה התחרותית.
  • הוועדה תבחר את היועץ שהצעתו הינה ההצעה המיטיבה ביותר על פי כלל אמות המידה, בכפוף לזכויות השמורות לחברה על פי נהליה.
  • לאחר סיום בדיקתן של כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים, תיתן הוועדה את החלטתה בכתב.
 • החברה תהיה רשאית לחרוג מן האמור לעיל בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

8. הבהרות

בכל שאלת הבהרה הנוגעת לקול קורא זה ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני ILANAM@HLR.CO.IL עד ליום ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ 11.04.2018.

החברה שומרת לעצמה את הרשות ליתן מענה לשאלות אף לאחר חלוף המועד הנ”ל.

9. מועמד המגיש מועמדות לקול קורא זה הסכים לכל תנאיו והינם מקובלים עליו.

10. בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך.