מכרז פומבי 1/2019

לניהול, תכנון וביצוע של עבודות פיתוח ותשתית בשכ’ קרית משה – ומסמכים נוספים