קול קורא – הפקה וניהול אומנותי של אירועי תרבות

החברה לפיתוח רחובות בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה להירשם למאגר של מפיקים לתכנון, הפקה וניהול אמנותי של אירועי תרבות, אמנות, חדשנות ויזמות. יש למלא את בקשת ההצטרפות באמצעות הטפסים המופיעים באתר החברה ובמשרדי החברה, בכפוף לאמות המידה והתבחינים, כמפורט בטפסי הבקשה ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.hlr.co.il.

מובהר בזאת כי פנייה זו הינה חלק מהליכי ההשתתפות להיכלל במאגר, כאשר במידה והמועמד ייכלל במאגר, רשאית החברה, בהתאם לשיקול דעתה, לפנות ליועצים הנכללים במאגר בבקשה לקבלת הצעות מחיר. את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, או לקבלם במשרדי החברה רחוב אופנהיימר 10, קומה 5, רחובות (להלן: "משרדי החברה").

אין באמור לעיל, כדי להוות כל הבטחה ו/או התחייבות מטעם החברה להתקשר עם מי מהמועמדים ו/או כדי להוות התחייבות כלשהי בדבר היקף ההתקשרות העתידית, אם בכלל ו/או כל התחייבות להכללת המועמדים במאגר היועצים ואנשי המקצוע של החברה.

בכבוד רב,
ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות בע"מ

 

"קול קורא" למאגר של מפיקים לתכנון, הפקה וניהול אמנותי של אירועי תרבות, אמנות, חדשנות ויזמות 

א. רקע

מנהלת עסקים ויזמות ומועדון החדשנות העירוני מהווים זרוע פעילות של ה.ל.ר – החברה
לפיתוח  רחובות בע"מ (להלן: החברה).

החברה נערכת להקים מאגר יועצים יורכב ממפיקים לתכנון, הפקה וניהול אמנותי של אירועי תרבות, אמנות, חדשנות ויזמות, זאת לשם הזמנת שירותים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות, והכל בהתאם לצרכי החברה ובהתאם להוראות הדין, לרבות תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987, וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 8/2016 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז".

הרישום למאגר, לרבות מענה להזמנה, ייעשו אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת. את הבקשה והמסמכים יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח את הקובץ באמצעות האתר: https://www.hlr.co.il. לא יאוחר מיום א', 31.5.2020.

אין ברישום המציע למאגר בכדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה למסירת עבודות כלשהן, ו/או התחייבות העסקה בהיקף כזה או אחר לאלה הרשומים במאגר.

תנאי הסף הקבועים בהזמנה זו והמפורטים להלן מהווים תנאי סף מצטברים לרישום במאגר. על המציעים לצרף את כלל המסמכים המפורטים להלן, בין אם מצורפים כנספחים ובין אם לא.

ב. תנאי סף למאגר של מפיקים לתכנון, הפקה וניהול אמנותי של אירועי תרבות, אמנות, חדשנות ויזמות

1. המציע הוא יחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין. נא לצרף אישור בהתאם לנוסח נספח א'.

2. המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. נא לצרף אישור בהתאם לנוסח נספח ב'.

3. המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

4. למציע מחזור כספי שנתי מינימאלי ממוצע של 200,000 ₪ (כולל מע"מ) בשלוש השנים האחרונות. נא לצרף אישור בהתאם לנוסח נספח ג'.

5. למציע ניסיון של שלוש שנים לפחות בהפקת אירועים.

6. במהלך שלוש השנים האחרונות המציע הפיק לפחות שלושה (3) אירועים המוניים, בהיקף כספי שלא יפחת מ 25,000 ₪  ובהשתתפות קהל של 120 איש לפחות כל אחד.

7. המציע בעל ניסיון בניהול אמנותי של שני אירועים לפחות בחמש השנים האחרונות, כאשר הניהול האמנותי כלל גיבוש קונספט ובניית תכנית אמנותית לאירוע.
מובהר כי ניתן לעמוד בתנאי זה גם באמצעות הצגת אירועים שבהם הספק שכר קבלן משנה לניהול האמנותי של האירוע.

8. המציע מחזיק בתעודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות   ותשלום חובות מס), התשל"ו-1967.

9. המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק.

10. על המציע להיות נעדר קרבה לעובד החברה ו/או העירייה ו/או לחבר מועצת העירייה. על המציע לחתום על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאי זה, בנוסח המצורף כנספח ד'.

11. על המציע להצהיר כי הינו נעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה ו/או בעבירה שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס,  אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א – 1981, בנוסח נספח ה'

12. המציע הינו בעל כל האישורים והרישיונות הדרושים ע"פ דין.