קול קורא להגשת בקשה להיכלל ברשימת מאגר יועצי שימור

א. רקע

ה.ל.ר. החברה לפיתוח רחובות בע”מ (להלן:”החברה“) מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים של החברה לתחום יועצי שימור לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחום הנ”ל זאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח- 1987 (להלן :”התקנה“), ובהתאם לנוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית  הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז כפי שפורסם בחוזה מנכ”ל משרד הפנים מס’ 8/2016 ותוקן בחוזר מנכ”ל 5/2017 וכפי שיעודכן מעת לעת (להלן: “השירות” ו-“נוהל משרד הפנים” בהתאמה).

ב. להלן תנאי סף למאגר של יועצי שימור

 1. יש לצרף מסמכים תומכים לעמידת תנאי סף שרשומים להלן:
  • המציע הינו אדריכל רשום בעל ותק של 7 שנים לפחות.
  • למציע ניסיון בשימור מבנים של 5 שנים לפחות נספח א’.
  • המציע ביצע תוכנית שימור מושלמת לחמישה מבנים לפחות.
  • המציע הינו בעל משרד המעסיק לפחות 3 עובדים בתחום האדריכלות.
 2. המציע הוא יחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין. נא לצרף אישור בהתאם לנוסח נספח ב’.
 3. המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976. נא לצרף אישור בהתאם לנוסח נספח ג’.
 4. המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1976.
 5. המציע מחזיק בתעודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות   ותשלום חובות מס), התשל”ו-1967.
 6. המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע”מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק.
 7. על המציע להיות נעדר קרבה לעובד החברה ו/או העירייה ו/או לחבר מועצת העירייה.
 8. על המציע לחתום על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאי זה, בנוסח המצורף כנספח ד’.
 9. על המציע להצהיר כי הינו נעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה ו/או בעבירה שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס,  אי מתן קבלות רשמיות וכד’, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ”א – 1981, בנוסח נספח ה’.
 10. המציע הינו בעל כל האישורים והרישיונות הדרושים ע”פ דין.

המועד האחרון לרישום למאגר הספקים של החברה בתחום שבנידון, יהיה לא יאוחר מיום ב’, 26.10.2020.

 • את הבקשה והמסמכים יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח את הקובץ באמצעות המייל לכתובת Rina.Mizrahi@hlr.co.il