קול קורא להגשת בקשה להיכלל ברשימת מאגר עורכי הדין למתן שירותים לבעלי זכויות בפרויקטים מסוג פינוי ובינוי / בינוי ופינוי

1. מהות “הקול קורא” ועיקרי ההתקשרות

1.1. המינהלת להתחדשות עירונית קריית משה (להלן: “המינהלת“) באמצעות ה.ל.ר. הכלכלית לפיתוח רחובות בע”מ (להלן: “החברה“), עוסקת בקידום פרויקטים בתחום פינוי בינוי/ בינוי ופינוי ( להלן ביחד : “פינוי ובינוי“)  בקריית משה ובסוגיות הנגזרות מהם, וכוללת את ליווי בעלי הזכויות בכל המישורים כאמור, כשירות לציבור וללא מטרת רווח.

1.2. למען הסר ספק יובהר, כי לצורכי קול קורא זה יראו את המינהלת והחברה כגוף אחד, וכל הוראה החלה על המינהלת תחול גם על החברה ולהיפך.

1.3. כתוצאה מפעילות זו מקבלת המינהלת פניות רבות של בעלי זכויות, למתן המלצות על בעלי מקצוע ונותני שירותים העוסקים בפינוי ובינוי.

1.4. המינהלת מצאה לנכון לצאת ב”קול קורא” זה על מנת להקים מאגר מומלץ ולא מחייב של עורכי דין, לנוחיות בעלי הזכויות.

1.5. לשם כך, המינהלת מזמינה בזאת עורכי דין בעלי השכלה, רישיון וניסיון מקצועי מוכח בייצוג דיירים בפרויקטים לפינוי בינוי (להלן: “עורכי הדין“), כמפורט בהזמנה זו (להלן: “ההזמנה“) להגיש מועמדות לצורך צירופם למאגר עורכי הדין כאמור לעיל (להלן: “המאגר“).

1.6. בכוונת המינהלת להכניס למאגר, עורכי דין אשר עונים על כל הדרישות, במצטבר, וכמפורט בנספח מס’ 3 להזמנה זו (להלן: “תנאי הסף“).

1.7. מובהר, כי עצם הכניסה למאגר אינה מקנה למי מעורכי הדין שיכללו במאגר זכות לביצוע שירותים בפועל, בהיקף כלשהו, או לקבלת תמורה כלשהי והמינהלת אינה אחראית כלפיהם בשום דבר ועניין.

1.8. למען הסר ספק, ההשתתפות ו/או ההיכללות במאגר ו/או ההתקשרות עם בעלי הזכויות, אינה משיתה על המינהלת ו/או החברה כל אחריות מקצועית, ביטוחית, ממונית או אחרת ולעורך דין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המינהלת ו/או החברה.

1.9. כמו כן, המינהלת אינה אחראית לתוקפם של תנאי הסף במהלך תקופת היכללותו של מציע במאגר, ועל בעלי הזכויות בבואם לשכור שירותיו של מציע מתוך המאגר, האחריות לבדוק את עמידתו בתנאי הסף נכון למועד ההתקשרות.

1.9.1. המינהלת שומרת על זכותה לשנות את רשימת עורכי הדין הכלולים במאגר מעת לעת, לפרסם הזמנה נוספת להצטרף למאגר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין. בהגשת ההצעה, מוותרים עורכי הדין במפורש על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

1.10. עורכי הדין שיעמדו בתנאי הסף ויצורפו למאגר יידרשו לספק לבעלי הזכויות, לכל הפחות, את כל שירותי הייעוץ המפורטים בנספח 2 להלן.

1.11. התקופה בה יעמוד המאגר לרשות בעלי הזכויות, תהיה עד לתום 3 (שלוש) שנים מתחילת החודש העוקב למועד החלטת המינהלת על כניסת המאגר לתוקף  (תקופה זו תכונה להלן: “תקופת ההכללות במאגר“). בכל מקרה, תקופת ההיכללות במאגר לא תהיה ארוכה מתקופה של 36 חודשים ממועד חתימת מסמכי מאגר זה על ידי המינהלת. אין באמור כדי לפגוע בזכות המינהלת ו/או החברה כדי לעדכן את המאגר מעת לעת ולכל הפחות אחת לשנה ו/או לפעול בהתאם להוראות סעיף ‎10.

2. מהות תפקידו של עורך דין בעסקה של פינוי ובינוי

2.1 תפקיד עורך הדין בעסקה לפינוי ובינוי  הוא ייצוג משפטי של בעלי הזכויות בבניין אשר עתיד להתקשר עם יזם ו/או כל גורם אחר לביצוע פרויקט מסוג פינוי ובינוי .

2.2. תפקיד עורך הדין מטעם בעלי הזכויות הוא, בראש ובראשונה, לייצג את האינטרסים של בעלי הזכויות בהסכמים מול היזם ו/או כל גורם אחר, למקסם עבורם את התמורה, להגן עליהם מפני מצבי סיכון וכן לעקוב אחר מימוש ההסכם והוצאתו אל הפועל.

2.3. אסור לעורך הדין לייצג גם את היזם בכל גבולות תמ”ל 1086 ולאורך כל תקופת ההתקשרות חובתו הינה מול בעלי הזכויות בלבד.

2.4. עורך הדין המלווה את בעלי הזכויות יתקשר בהסכם להסדרת שכרו אך ורק עם בעלי הזכויות,  זאת אף כאשר שכר טרחתו של עורך הדין משולם על ידי היזם. שכר טרחת עורך הדין יעוגן בהסכם לפינוי ובינוי שיחתם בין בעלי הזכויות לבין היזם .

2.5. עורך הדין יהא מנוע מלהעלות כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה באשר לתשלום שכר טרחתו כלפי הנציגות ו/או מי מיחידי בעלי הזכויות ו/או כלפי המנהלת ו/או כלפי החברה ו/או עיריית רחובות. ככל ושכר טרחת עורך הדין לא ישולם ע”י היזם  הרי שעילת התביעה של עורך הדין תהא ישירות כנגד היזם בלבד.

3. הזמנה זו כוללת את הנספחים כדלקמן:

4. תנאי סף להשתתפות בהליך

רשאים להשתתף בהליך יחידים, שותפויות או תאגידים, אשר עונים על כל דרישות הסף המצטברות, כמפורט בנספח מס’ 3 להזמנה זו.

5. מסמכים שיש לצרף להצעה

5.1. על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן:

5.1.1. כל מסמכי הזמנה זו (לרבות ההזמנה, הנספחים להזמנה ולרבות הודעות ומסמכי הבהרה, אם הופצו) כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד וכאשר התצהירים וכל הנספחים חתומים במקום המיועד לחתימת המשתתף.

היה המשתתף יחיד, יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף לכך את חתימתו; היה המשתתף שותפות או תאגיד, יחתמו מורשי החתימה מטעם השותפות או התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד וחותמת התאגיד.

5.1.2. טופס הצעת המשתתף בנוסח המצ”ב כנספח מס’ 1, כשהוא מלא וחתום על ידי המשתתף.

5.1.3. קורות חיים מפורטים של המשתתף ו/או במידה שהמשתתף הוא תאגיד או משרד עורך דין, פרופיל של התאגיד או המשרד.

5.1.4. המסמכים המפורטים בנספח מס’ 3 להזמנה זו, הדרושים לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף להגשת הצעה לצירוף למאגר.

5.1.5. תעודת בוגר תואר ראשון במשפטים ורישיון עריכת דין בתוקף.

5.1.6. צילום ת.ז. במקרה שהמשתתף הוא יחיד או העתק תעודת התאגדות במקרה שהמשתתף הינו תאגיד. במקרה שהמשתתף הוא תאגיד יצורף בנוסף אישור עו”ד / רו”ח בדבר זכויות החתימה בשם התאגיד.

5.1.7. תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל”ו – 1975.

5.1.8. אישורים ברי תוקף על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי כל דין, לרבות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל”ו – 1976 ואישור על ניכוי מס במקור.

5.1.9. אישור קיומה של  פוליסת ביטוח אחריות מקצועית בתוקף.

5.1.10. למען השקיפות, יצורף תצהיר המפרט תביעות משפטיות אשר הוגשו כנגד עורך הדין ו/או מי ממשרדו במהלך ה-10 (עשר) שנים האחרונות בתחום האחריות המקצועית ו/או תצהיר היעדר תביעות משפטיות המצ”ב כנספח מס’ 4.

6. הגשת ההצעה

6.1. יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר עד לא יאוחר מיום ה’, 16.7.2020, את הבקשה והמסמכים יש לאגד ולסרוק לקובץ אחד בפורמט PDF ולעלות לאתר לכתובת https://www.hlr.co.il.

6.2 במועד הגשת ההצעה, יקבל המציע אישור חתום על הגשת הצעתו במועד. אישור זה מהווה אסמכתא על השתתפות ב”קול קורא”.

6.3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה תחולנה על המשתתף בלבד.

6.4. בעצם הגשת הצעתו, נותן המשתתף את הסכמתו לכל התנאים הכלולים במסמכי ההזמנה, לרבות מוותר ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ההזמנה לרבות סבירותם. כמו כן, הגשת הצעה כאמור כמוה כאישור, הסכמה וכהצהרה של המשתתף, שכל פרטי ההזמנה ומסמכי ההזמנה ידועים ונהירים לו וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות לביצוע השירותים הרלוונטיים.

7. בחינת ההצעות ובחירת עורכי הדין שיצורפו למאגר

7.1. עורכי הדין שיכנסו למאגר יהיו אלו אשר עומדים בכל תנאי הסף, במצטבר, במועד ההגשה.

7.2. בעלי הזכויות יהיו רשאים לפנות לממליצים של המשתתף או למזמיני עבודות קודמות שהמשתתף ביצע עבורם שירותים (בין אם צוינו בהצעת המשתתף ובין אם לא) ולבקש מהם פרטים ומידע נוסף אודות המשתתף. עורכי הדין ישתפו פעולה וימסרו כל מידע ו/או מסמך שיתבקש, והם מתחייבים לשתף פעולה עם המינהלת ו/או בעלי הזכויות, ככל שידרשו לכך. במקרה בו משתתף יסרב לשתף פעולה כאמור תוך 14 ימים, המינהלת תהיה רשאית להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

7.3. יחד עם זאת, המינהלת אינה חייבת לברר פרטים אודות המשתתף והיא רשאית לעשות כן, במידה שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.4. המינהלת תהיה רשאית לזמן את עורכי הדין, כולם או חלקם, לראיון בפני נציגי המינהלת, במטרה להתרשם ממקצועיותו, בקיאותו בתחום וניסיונו הקודם של המשתתף.

7.5. המינהלת שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשקול בעת בחינת ההצעות, בין היתר, את ניסיונו המקצועי, כישוריו, טיב עבודתו, אמינותו וכן ניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות או בהליכים קודמים עם המינהלת/החברה/העירייה או עם גופים אחרים. המינהלת תהיה רשאית שלא לכלול משתתף אשר למינהלת או לחברה או לעירייה היה ניסיון שלילי עמו.

7.6. המנהלת שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר המציעים במאגר ל- 15 מציעים .

8. הוראות כלליות

8.1. לקבלת פרטים נוספים או הבהרות בנושאים הקשורים להזמנה זו ניתן לפנות אל המינהלת, באמצעות דואר אלקטרוני:  or.goldfarb@rehovot.muni.il. פניות כאמור תעשנה בכתב בלבד. במסגרת הפנייה על הפונה לציין את מספר ההזמנה ותחום המאגר (כמפורט בכותרת המסמך), וכן את שמו, טלפון סלולרי, מס’ פקס או כתובת דואר אלקטרוני. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו במידת הצורך גם באתר האינטרנט של המינהלת/החברה.

8.2. המינהלת רשאית בכל עת, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הזמנה זו, ביוזמתה או בהמשך לפניה שהתקבלה אצלה. שינויים ותיקונים כאמור שיפורסמו באתר האינטרנט של המינהלת /העירייה/ החברה, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה, יחתמו על ידי המשתתף ויצורפו להצעתו. מודגש כי האחריות לעקוב אחר פרסום השינויים באתר האינטרנט מוטלת באופן בלעדי על עורכי הדין והמתעניינים.

8.3. המינהלת לא תהיה אחראית לפירושים או הסברים בעל פה שניתנו או יינתנו לעורכי הדין או למתעניינים בנוגע להזמנה ואלו לא יחייבו את המינהלת או החברה. את המינהלת יחייבו אך ורק מסמכי ההזמנה ותשובות לשאלות הבהרה או הבהרות מטעם המינהלת שנמסרו ו/או פורסמו בכתב.

8.4. כל שינוי או תוספת שייעשו על ידי המשתתף במסמך כלשהו ממסמכי ההזמנה, לרבות כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יגרמו לפסילת ההצעה, ללא שיקול דעתה של המינהלת.

8.5. בעצם הגשת הצעתו כל משתתף מתחייב כי אם יצורף למאגר, ימציא למינהלת כל מסמך שעליו להמציא על פי הוראות מסמך זה בתוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת הודעה על צירופו למאגר. המצאת מסמכים כאמור תהווה תנאי לצירופו של המשתתף למאגר.

8.6. למען הסר ספק יובהר, כי הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו כפוף להוראות דיני המכרזים.

8.7. למען הסר ספק יובהר, כי לצורכי קול קורא זה יראו את המינהלת והחברה כגוף אחד, וכל הוראה החלה על המינהלת תחול גם על החברה ולהיפך.

9. הודעה על כניסה למאגר עורכי הדין

המינהלת תמסור לעורכי הדין שנבחרו להיכלל במאגר עורכי הדין הודעות מתאימות על כניסתם למאגר. מובהר, כי המינהלת תהא רשאית לפרסם את שמות עורכי הדין הכלולים במאגר, באתר האינטרנט של המינהלת/העירייה/החברה או בכל דרך אחרת, כפי שהיא תמצא לנכון.

10. גריעה ממאגר עורכי הדין

המינהלת תהא רשאית לגרוע מציע מן המאגר, בתקופת ההכללות במאגר, בכל עת, תוך מתן הודעה של חמישה (5) ימים מראש או במקרים מתאימים ולפי שיקול דעתה, לאלתר, מכל סיבה סבירה שהיא, ובכלל זה, בשל כל אחד מן המקרים הבאים:

10.1. התקבלה תלונה מאת נציגות הבית המשותף ו/או תלונה של רוב חברי האסיפה הכללית לגבי אופן מתן השירותים על ידי עורך הדין והתלונה התבררה כאמיתית ומהותית.

10.2. התקבלה תלונה מאת מוסד ו/או גוף ו/או רשות מוסמכת, בדבר אופן מתן השירותים על ידי עורך הדין והתלונה התבררה כאמיתית ומהותית.

10.3. התקבלה תלונה מאת לשכת עורכי הדין בדבר פעילותו של עורך הדין במסגרת מתן השירותים נשוא מאגר זה.

10.4. עורך הדין הפר הפרה יסודית את הסכם ההתקשרות עם בעלי הזכויות.

10.5. עורך הדין הפר את חובת הסודיות ו/או חובתו שלא להימצא בניגוד עניינים, באופן המונע ממנו את המשך הכללתו במאגר.

10.6. חל שינוי מהותי בפרט מהצעת המציע ו/או בעמידתו באחד מתנאי הסף.

10.7. או מכל סיבה אחרת בעקבותיה מחליטה המינהלת להפסיק את המאגר.

ההחלטה הסופית בעניין זה נתונה לשיקול דעת המינהלת בלבד.

למען הזהירות, בעצם הגשת ההצעה, מאשר בזאת המציע כי יחולו עליו כלל ההוראות הכלולות בקול קורא זה לרבות סעיף 10 שלעיל, ולא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד המינהלת ו/או החברה בנושא.

 

בכבוד רב,

ד”ר אור גולדפרב
ראש המינהלת