“קול קורא” להירשם למאגר הספקים בתחום סקרי מיפוי עסקים בעיר רחובות

א. כללי

ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות בע”מ (“הל”ר” או “החברה“), מנהלת עסקים ויזמות (להלן: “המנהלת“) ומחלקת רישוי עסקים בעיריית רחובות (להלן: “מחלקת רישוי“) (שלושתן ביחד יקראו: “המזמין“) מזמינות בזאת מציעים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים בתחום סקרי מיפוי עסקים כדי שניתן יהא, בין היתר, לספק למקבלי החלטות ציבוריים ופרטיים וכן בעלי עניין שונים נתונים אשר יעידו על:

 1. ציפיות והחוסרים בשירותים עסקיים באזורים השונים ברחבי הרשות המקומית באמצעות סקרי תושבים/אזורי תעסוקה לזיהוי צרכים.
 2. ציפיות בעלי העסקים מן הרשות המקומית על מחלקותיה כדי לאפשר כלכלה מקומית מקיימת באמצעות סקרי צרכים אל מול בעלי העסקים ביחס לצרכים ודרישות מהרשות.

באמצעות המידע, יתאפשר למחלקות השונות ברשות, לייעל ולדייק את מתן השרות מול בעלי העסקים, בשגרה וגם בתקופות חירום (קורונה/ לחימה וכו’).

כמו כן המידע יאפשר להל”ר ומנהלת עסקים ויזמות אשר אמונות על קידום מיזמים שונים ברחבי העיר, והן יזמים יוכלו לדעת איזה עסק מעדיפים תושבי האזור, מידע אשר יש בו כדי להקל על הליך היזמות ולתרום לשגשוג העסקים והעיר כחלק מהיזון חוזר וזיהוי הפוטנציאל לניתוב פתיחת עסקים חדשים בהתאם למגמות הביקוש ובכך לתרום למאמץ העירוני בחיזוק השכונות ואזורי התעסוקה והפיכתם לאטרקטיביים ופעילים.

המועד אחרון לרישום למאגר הספקים של החברה בתחום שבנידון, יהיה לא יאוחר מיום א’, 29.11.2020.

את הבקשה והמסמכים יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח את הקובץ באמצעות המייל אל סמנכ”ל פיתוח עסקי וראש מנהלת עסקים ויזמות, עו”ד עדי מוטולה: adi.motola@hlr.co.il.

ב. תנאי סף :

 • המציע הוא עוסק מורשה או שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין ומנהל ספרי חשבונות כחוק. נספח א’- הצהרה על מעמד משפטי.
 • המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976. יש לצרף אישור בנוסח נספח ב’.
 • המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1976.
 • המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע”מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק.
 • למציע ניסיון מוכח של שנתיים לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, במתן שירותי מיפוי וסקרי עסקים, לשני לקוחות שונים לכל הפחות, שלפחות אחד מהם הוא גוף ציבורי.
 • המציע מעמיד לטובת מתן השירותים נשוא הקול הקורא שני יועצים לפחות שיספקו את השירותים בפועל כאשר לפחות אחד מהיועצים הינו שותף או בעלים במציע.
 • היקף המחזור העסקי הכספי של המציע ממתן שירותי ייעוץ היה לפחות  300,000 ₪ (כולל מע”מ) לכל אחת מהשנים 2017-2019. יש לצרף אישור רו”ח על הכנסות- נספח ג’.
 • המציע מחזיק בתעודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל”ו-1967.
 • על המציע להיות נעדר קרבה לעובד החברה ו/או העירייה ו/או לחבר מועצת העירייה. על המציע לחתום על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאי זה, בנוסח המצורף כנספח ד’.
 • על המציע להצהיר כי הינו נעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה ו/או בעבירה שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס,  אי מתן קבלות רשמיות וכד’, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ”א – 1981 . נוסח התצהיר מצורף כנספח ה’.
 • המציע הינו בעל כל האישורים והרישיונות הדרושים ע”פ דין לצורך מתן השירותים.

 

ג. דרישות נוספות

 • המציע יגיש מסמך מטעמו ובו פירוט המתודולוגיות למימוש הסקרים הנדרשים למימוש הקול הקורא וסדרי גודל של עלויות עבור סעיפים 1+2 לעיל, בנפרד.
 • המציע יציין רשימת ממליצים+ פרטי התקשרות עם הממליצים.