קול קורא להנפקת כרטיס שי רחובותי

הקדמה:

עיריית רחובות, באמצעות הל"ר החברה לפיתוח רחובות ומנהלת עסקים ויזמות, מקדמת שיתוף פעולה לטובת הנפקת "כרטיס שי רחובותי", אשר יהווה כרטיס שי למימוש בבתי עסק רחובותיים בלבד.

מטרת הפרויקט הינה חיזוק העסקים הקטנים והכלכלה המקומית בעיר באמצעות כרטיס השי.

יובהר למען הסר ספק כי עיריית רחובות ו/או הל"ר הינן גורם מתכלל, אשר יסייע בקידום הפצת כרטיס השי לגופים, חברות, עסקים ומוסדות רחובותיים. מובהר, כי אין באמור כדי לחייב את העירייה ו/או הל"ר לפעול לקידום כרטיס השי וכי למציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הל"ר ו/או העירייה בהקשר זה.  כן מובהר כי עיריית רחובות או הל"ר אינן צד בהתקשרות בין מפעיל כרטיס השי לצד השלישי.

תנאי סף להגשת ההצעה:

  • כרטיס השי יכול להתקיים הן באופן דיגיטלי והן באמצעות כרטיס פיזי.
  • החברה המציעה הינה בעלת 3 שנות ניסיון מוכח לפחות בתחום כרטיסי השי בחמש השנים האחרונות החל מיום 1/1/2016.
  • החברה המציעה מספקת למשתמשים בכרטיס שירות לקוחות זמין.
  • מימוש כרטיס השי אפשרי גם ללא הרשמה מראש למערכת ההפעלה.

 

  • נספחים להזמנה להגיש הצעות:

נספח א' – פירוט העבודה, לוח זמנים ותנאי סף להגשת ההצעה.

מסמך הבהרות מס' 1

 

נא לשלוח את את הבקשה לסמנכ"ל פיתוח עסקי בהל"ר וראש מנהלת עסקים ויזמות, עו"ד עדי מוטולה -ספיר בכתובת
adi.motola@hlr.co.il