קול קורא להצטרפות למאגר היועצים

קול קורא להצטרפות למאגר יועצים

נא לשים לב!!! מועד אחרון להגשה הוארך על ל 30/04/2017

קישור לפרסום

ה.ל.ר. החברה לפיתוח רחובות בע”מ

1. כללי

1.1 בכוונת ה.ל.ר. החברה לפיתוח רחובות בע”מ (להלן: “החברה”) לעדכן את מאגר היועצים למתן שירותים ו/או לביצוע עבודות, בתחומים המפורטים להלן (להלן: “מאגר יועצים” ו/או “מאגר”), בהתאם להוראות שנקבעו בחוזר מנכ”ל משרד הפנים 8/2016  “נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז”, (להלן: “החוזר”) ועל פי כל דין.

1.2 ניתן לפנות לחברה בבקשה להיכלל במאגר, בכפוף לעמידה בתנאי הסף המפורטים להלן ובהתאם לאמות המידה לצירוף למאגר בתחום הרלוונטי, הכל כמפורט להלן.

1.3 אין בפרסום קול קורא זה ו/או בקיומו של המאגר כדי לגרוע מזכות החברה להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד תנאי סף להצטרפות למאגר ו/או קריטריונים אחרים של איכות ו/או כדי לגרוע מזכות החברה להוסיף תנאי סף נוספים ו/או קריטריונים של איכות בפניות ליועצים, כהגדרתן להלן.

1.4 מודגש: מטרת הליך זה הינה הקמת מאגר יועצים לביצוע עבודות/שירותים, לפי העניין. אין בפרסום הודעה זו ו/או ביצירת המאגר כדי לחייב את החברה באופן כלשהו להזמין עבודות/שירותים כלשהם מאיזה מהיועצים אשר ייכללו במאגר ו/או כדי למנוע מהחברה לפעול להרחבת המאגר ולצרף יועצים חדשים ו/או לאתר יועצים נוספים באופן יזום על פי צרכיה ו/או לצאת למכרז פומבי לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר.

1.5 עדכון המאגר ייעשה באמצעות פרסום הזמנה פומבית להצטרפות למאגר, ע”י החברה, בהתאם לצרכיה מעת לעת ולכל הפחות אחת לשנה.

1.6 יועצים הרשומים במאגר יועצים קיים של החברה יגישו עד למועד האחרון להגשת בקשת ההצטרפות הקבוע בסעיף ‎6 להלן את המסמכים המפורטים בסעיף ‎10 לצורך אישרורם.

2. הגשת בקשה להיכלל ברשימות המציעים

2.1 המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו, יגישו בקשה להצטרפות (להלן: “מציע” ו/או “המציעים”, לפי העניין).

2.2 הבקשה תוגש באמצעות הטופס הממוחשב המצוי באתר האינטרנט של החברהHLR@HLR.CO.IL , שדוגמא שלו מצורפת בזה ואשר אליו יצורפו כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, הכל עפ”י הפרטים שלהלן.

2.3 יודגש בזאת כי כחלק מהגשת הבקשה להכלל במאגר יידרשו המציעים להתחייב בכתב, כי ימציאו ליועץ המשפטי של החברה כל מידע הדרוש לו על מנת לבחון אם קיים חשש לניגוד עניינים וכי אם ייבחרו, יעמדו בתנאים הקבועים בחוזר מנכל 2/2011.

2.4 מציע רשאי להגיש בקשת הצטרפות לתחום התמחות אחד או יותר, לשיקול דעתו.

3. בחינת הבקשות

3.1 בקשת מציע תיבדק על ידי ועדה מטעם החברה (להלן: “הועדה”), ותסווג בתחום העיסוק המתאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי המציע.

3.2 הוועדה תבדוק עמידת המציע בתנאי סף, התאמתו לתחום הייעוץ, תבחן את המסמכים שצורפו, תדון ותכריע בכל בקשה.

3.3 אם לא התקיימו במציע תנאי הסף, תקבע זאת הוועדה ותציין זאת בהחלטתה.

3.4 במסגרת בחינת הבקשות, תהא הוועדה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות למציעים כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה ובכלל זה המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע לתחום הייעוץ הרלוונטי. כחלק מהליך בחירת מועמדים, תהא הוועדה רשאית לזמן מציע לראיון.

3.5 לועדה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מציע למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם באם המציע עומד בתנאי הסף הרלוונטיים לרבות בשל אי המצאת אמצעי הוכחה לעמידה בהם וכן רשאית הוועדה להסיר יועץ מהמאגר. החלטת הועדה שלא לצרף מציע, כאמור, למאגר, או להסיר יועץ מהמאגר, תנומק בכתב; לא תחליט הועדה על אי רישום או הסרה מרישום מנימוק שאינו אי עמידה בתנאי הסף או אי המצאת אמצעי הוכחה, כאמור, אלא לאחר שאיפשרה לאותו מציע/יועץ, לפי העניין, להביא את טענותיו בפניה.

3.6 לאחר אישור רישום המציע במאגר, תישלח לו הודעה על כך ..

4. תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים

4.1 המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין שאינו תאגיד רשום;

המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל”ו 4.2 1976.

4.3 השכלה והכשרה מקצועית: בעל תואר אקדמי רלוונטי, רישוי, רישום ו/או הסמכה, הכל כנדרש עפי”י כל דין למתן השירותים בתחום. היה המציע תאגיד, יציין את הגורם/ים מטעמו בעל/י ההשכלה וההכשרה, כאמור.

4.4 וותק מקצועי בתחום/מים אליו/הם מוגשת הבקשה:

4.4.1 אדריכלים ומנהלי פרויקטים: לכל הפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות; היה המציע תאגיד, הוותק יהיה של עובד המציע המיועד מטעמו למתן השירותים/לביצוע העבודות ובלבד שהוא עובד אצל המציע לכל הפחות בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות;

4.4.2 יועצים אחרים: לכל הפחות ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות; היה המציע תאגיד, הוותק יהיה הן של המציע והן של עובד המציע המיועד מטעמו למתן השירותים/לביצוע העבודות.

4.5 ניסיון מקצועי:

4.5.1 המציע ביצע לפחות שלשה פרויקטים בתחום בו הוא מבקש להיכלל במאגר במהלך 3 השנים האחרוות שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות

4.5.2 למציע ניסיון במתן שירותים/ביצוע עבודות לגופים ציבוריים ובכלל זה רשות/יות מקומית/יות, תאגיד/ים עירוני/ים ו/או תאגיד/י מים.

4.5.3 תנאי סף נוספים בקשר עם ניסיון מקצועי ייקבעו בכל פניה תחרותית ליועצים, בהתאם לצרכי החברה ביחס לכל פרויקט, לגופו.

4.6 החברה שומרת על זכותה לקבוע תנאי סף נוספים ו/או אמות מידה ו/או הוראות אחרות מיועץ לצורך התקשרות עמו בפרויקט מסויים, בהתאם לשיקול דעתה וצרכי הפרויקט.

5. אמצעי הוכחה לעמידה בתנאי הסף:

המציע יצרף להצעתו את כל אלה:

5.1 תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם, על פי העניין, במקרה שהמציע הינו תאגיד;

5.2 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מעמ;

5.3 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצ”ב;

5.4 אישור תקף מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי דין חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל”ו-1976;

5.5 השכלה והכשרה מקצועית: אישורי השכלה, העתקי רישיונות ותעודות רישום בכל מירשם רלוונטי המתנהל על פי דין בתחום העיסוק הרלוונטי ובכלל זה צילום רישיון בתוקף או תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים או תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, הכל בהתאם לתחום אליו מוגשת הבקשה. במקרה של מציע שהינו תאגיד, יצורפו המסמכים דלעיל ביחס לכל אחד מהעובדים המיועדים מטעמו לביצוע העבודות/למתן השירותים.

5.6 ותק מקצועי: המציע יגיש קורות חיים/פרופיל משרד – פירוט על עבודותיו ועל עבודות עובד/י המציע המיועד/ים מטעמו למתן השירותים/לביצוע העבודות, בתקופת הוותק (בהתאם לסוג היועץ, כפי שפורט לעיל).

5.7 נסיון מקצועי: פירוט ניסיון קודם בהתאם לדרישות סעיף ‎5 לעיל בתיאור חופשי, בצירוף המלצות, אסמכתאות ואישורים

5.8 בקשה להצטרפות בנוסח המצ”ב  (הצהרת המציע) , אליה מצורפת הצהרה לחתימת המבקש המאשרת את אמיתות המידע שנימסר.

5.9 באחריות המציע לעדכן את החברה בדבר כל שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר וליצירת קשר עימו.

5.10 על אף האמור לעיל, יועצים רשומים, כמשמעם בסעיף ‎6 לעיל, יגישו את אלה:

5.10.1 תצהיר בדבר עמידה בכל תנאי הסף הרלוונטיים לגביהם, בנוסח המצ”ב

5.10.2 את המסמכים הנדרשים בסעיף ‎5 לעיל;

5.10.3 הצהרה לפיה לא השתנה דבר ביחס לשאלון שמילאו מכוח חוזר מנכ”ל משרד הפנים 2/2011 לעניין העדר ניגוד עניינים (להלן: “חוזר מנכ”ל”). נוסח ההצהרה מצ”ב.

6. מועד אחרון להגשת הבקשה להצטרף

6.1 ניתן להגיש בקשות הצטרפות החל מתאריך 30.03.17 ועד לתאריך 23.04.17. אופן ההגשה הוא כמפורט בסעיף ‎2 לעיל.

6.2 לא יתקבלו בקשות להיכלל במאגר לאחר מועד זה.

6.3 לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות להצטרף למאגר, תבחן הוועדה את כל הבקשות שהוגשו, עפ”י נהלים ובהתאם לקבוע לעיל בסעיף ‎3.

7. התקשרות עם יועץ מתוך המאגר

7.1 לצורך בחירת יועץ לביצוע עבודה מסויימת, תיערך פניה תחרותית ליועצים הכלולים במאגר, בהתאם לסיווגם המקצועי ולהיקפי העבודה ו/או השירות הנדרשים (לעיל ולהלן: “הפניה ליועצים” או “פניה תחרותית”).

7.2 מספר היועצים אליהם תופנה הפנייה ליועצים ייקבע על פי נהלי החברה.

7.3 הפנייה ליועצים תהא ככל הניתן עפ”י סבב מחזורי שוויוני והוגן המעניק את מירב היתרונות לחברה. החברה תהא רשאית לשקול שיקולים נוספים, ובין היתר: היקף השירותים הנדרשים, טיבם, מספר הפניות שבוצעו ליועץ מסויים, מספר הפניות בהן זכה יועץ מסויים, נסיון עבר של החברה עם היועץ, עומס העבודות המוטל על כל יועץ, שיקולים של טובת העבודות הציבוריות כגון הומוגניות ואחידות וכיוצב’.

7.4 היועץ שייבחר כזוכה בהליך ההתמחרות יידרש למלא, בטרם ההתקשרות עימו וכתנאי סף להתקשרות זו, טופס פרטי ספק ולהציג אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ותשלום חובות מס, התשל”ו – 1976, ואישור על היותו עוסק מורשה כל זאת אם לא הוצגו על ידיו בעת הרישום למאגר. ההתקשרות עם היועץ תיעשה בכפוף לבדיקת היעדר חשש לניגוד עניינים, בהתאם לחוזר מנכ”ל ומילוי השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים על ידי היועץ, אשר יהווה תנאי להתקשרות עם היועץ. השאלון, המהווה תנאי להתקשרות עם היועץ, כאמור, מופיע באתר החברה. לא תותר העסק יועץ קודם שנחתם עמו הסכם התקשרות ואושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים.

7.5 יועץ לא יועסק על ידי החברה אלא לאחר שייחתם עמו הסכם התקשרות בנוסח המקובל בחברה (אשר יצורף לפניה ליועצים או יפורסם באתר החברה) ואשר אושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים. היועץ מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

7.6 הליך פניה תחרותית

7.6.1 החברה תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ליועצים מתוך המאגר על מנת לקבל מהם הצעות בקשר לפרויקט מסויים

7.6.2 הצעות תוגשנה בהתאם להוראות שייקבעו בפנייה ליועצים.

7.6.3 בדיקת הצעות תתקיים במרוכז במועד מאוחר יותר למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ותיעשה על בסיס מחיר ו/או איכות, הכל כפי שייקבע בפנייה התחרותית .

7.6.4 הוועדה תבחר את היועץ שהצעתו הינה ההצעה המיטיבה ביותר על פי כלל אמות המידה, בכפוף לזכויות השמורות לחברה על פי נהליה.

7.6.5 לאחר סיום בדיקתן של כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים, תיתן הוועדה את החלטתה בכתב.

7.7 החברה תהיה רשאית לחרוג מן האמור לעיל בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

8. הבהרות

בכל שאלת הבהרה הנוגעת לקול קורא זה ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני meitalk@hlr.co.il עד ליום 18.04.17.

החברה שומרת לעצמה את הרשות ליתן מענה לשאלות אף לאחר חלוף המועד הנ”ל.

9. מועמד המגיש מועמדות לקול קורא זה הסכים לכל תנאיו והינם מקובלים עליו.

10. בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך.