קול קורא להצטרפות למאגר יועצים של החברה בתחום הסלולר

כללי

ה.ל.ר- החברה לפיתוח רחובות בע”מ (להלן: “החברה”) מתכבדת להזמין יועצים להגיש בקשה להצטרף למאגר היועצים של החברה, בתחום הסלולר לצורך קידום פרויקטים שונים כדוגמת, ולא רק: השכרת תשתיות עירוניות להפעלת רשת סלולרית,  הרחבת פריסת גלים מילמטרים בעיר, פריסת תשתית לקידום עיר חכמה: G5, ניהול תשתיות תקשורת וכו’

ניתן לפנות לחברה בבקשה להיכלל במאגר, בכפוף לעמידה בתנאי הסף המפורטים להלן.

אין בפרסום קול קורא זה ו/או בקיומו של המאגר כדי לגרוע מזכות החברה להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד תנאי סף להצטרפות למאגר ו/או קריטריונים אחרים של איכות ו/או כדי לגרוע מזכות החברה להוסיף תנאי סף נוספים ו/או קריטריונים של איכות בפניות ליועצים, כהגדרתן להלן.

מודגש: אין בפרסום הודעה זו ו/או ביצירת המאגר כדי לחייב את החברה באופן כלשהו להזמין עבודות/שירותים כלשהם מאיזה מהיועצים אשר ייכללו במאגר ו/או כדי למנוע מהחברה לפעול להרחבת המאגר ולצרף יועצים חדשים ו/או לאתר יועצים נוספים באופן יזום על פי צרכיה ו/או לצאת למכרז פומבי לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר.

1. התנאים המוקדמים להגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים, הינם כדלקמן:

1.1 המבקש/ת הינם אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל או איחוד תושב ואזרח ישראל.

1.2 למבקש/ת אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו’) תשל”ו- 1976.

1.3 למבקש/ת אישור תקף של רשויות מס הכנסה על שיעור ניכוי מס במקור.

1.4 למבקש/ת אישור רו”ח/ רשות מוסמכת, על היותם עוסק מורשה ומספרו אצל מע”מ.

1.5 המבקש/ת רשומים בכל מרשם המתנהל על פי דין לעניין תחום העיסוק ובעלי הרישיונות הנדרשים ע”פ דין לאספקת השירותים/לביצוע העבודות בתחום העיסוק.

1.6 המבקש/ת הינם בעלי ניסיון של שנתיים לפחות (במועד הגשת הבקשה) בייעוץ או הובלת פרויקטים הכוללים חיישני IOT סלולריים.

  • לצורך עמידה בתנאי זה, המבקש/ת ימלאו טבלה – נספח א’.

1.7 למבקש/ת הכרות עם מערכות תקשורת בפס רחב וטכנולוגיות גלים מילמטריים.

  • המבקש/ת יציינו את אופי ההכרות והניסיון בתחום:

1.8 למבקש ניסיון של ליווי, כתיבה ואפיון של לפחות 3 מכרזים הנוגעים לתחום הרשתות והסלולר עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או צה”ל ו/או שלטון מקומי ו/או מגזר ציבורי וממשלתי – נספח ב’.

יש להגיש הבקשה להיכלל במאגר, בכתב, בצירוף כל האישורים הדרושים להוכחת קיום התנאים המוקדמים במבקש. רק בקשה שתוגש, בכתב, בצירוף כל המסמכים הנדרשים תיבחן ע”י החברה בכלל זה,  חובה לצרף לבקשה את כל המסמכים הבאים:

א. צילום דף ת.ז בו מופיע מס’ זהות ושם או תעודת רישום תאגיד, ככל שהמבקש הינו תאגיד.

ב. אישור תקף על ניהול פנקסים עפ”י חוק עסקאות גופים ציבוריים.

ג. אישור תקף על ניכוי מס במקור.

ד. אישור על רישום כעוסק מורשה לעניין מע”מ.

ה. תעודת רישום במרשם המתנהל ע”פ דין ורישיונות (למשל: רישיון קבלן רשום, רישיון מהנדס)

ו. שאלון למניעת ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף כאן).

ז. פרוט הניסיון המקצועי של המבקש (יש לפרט פרויקטים, מזמיני עבודה ומועדים) המתייחס לסעיפים 1.6- עד 1.8 לעיל. המבקש/ת יכולים למלא בגוף קול קורא זה במקומות הרלוונטיים ו/או להוסיף קבצים מפורטים נפרדים אשר יענו על דרישות הפירוט בקול קורא זה.

ח. תעודת השכלה.

ט. המלצות מזמיני עבודה (לא מנהלי פרויקטים מטעמם ובלבד שהמבקש אינו מועמד לניהול פרויקטים).

2. הגשת בקשה

2.1 החברה מזמינה מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי הקול הקורא להגיש הצעתם, הכל בהתאם להוראות הקול הקורא ובצירוף המסמכים הנדרשים, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hlr.co.il ,  תחת לשונית מאגר ספקים על המציע למלא פרטיו באתר ביחד עם כל הטפסים הנדרשים המפורטים בפנייה זו.

2.2 יודגש בזאת כי כחלק מהגשת הבקשה להכלל במאגר יידרשו המבקשים להתחייב בכתב, כי ימציאו ליועץ המשפטי של החברה כל מידע הדרוש לו על מנת לבחון אם קיים חשש לניגוד עניינים וכי אם ייבחרו, יעמדו בתנאים הקבועים בחוזר מנכ”ל 2/2011.

2.3 את המסמכים יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח באמצעות המייל אל סמנכ”ל פיתוח עסקי בהל”ר וראש מנהלת עסקים ויזמות, עו”ד עדי ספיר מוטולה adi.motola@hlr.co.il

2.4 ניתן להגיש בקשות הצטרפות החל מתאריך 12.8.21 ועד ליום 5.9.21.

 

3. התקשרות עם יועץ מתוך המאגר

3.1 לצורך בחירת יועץ לביצוע עבודה מסוימת, תיערך פניה תחרותית ליועצים הכלולים במאגר (לעיל ולהלן: “הפניה ליועצים” או “פניה תחרותית”).

3.2 מספר היועצים אליהם תופנה הפנייה ליועצים ייקבע על פי נהלי החברה.

3.3 הפנייה ליועצים תהא ככל הניתן עפ”י סבב מחזורי שוויוני והוגן המעניק את מירב היתרונות לחברה. החברה תהא רשאית לשקול שיקולים נוספים, ובין היתר: היקף השירותים הנדרשים, טיבם, מספר הפניות שבוצעו ליועץ מסוים, מספר הפניות בהן זכה יועץ מסוים, ניסיון עבר של החברה עם היועץ, עומס העבודות המוטל על כל יועץ, שיקולים של טובת העבודות הציבוריות כגון הומוגניות ואחידות וכיוצ”ב.

3.4 היועץ שייבחר כזוכה בהליך ההתמחרות יידרש למלא, בטרם ההתקשרות עמו וכתנאי סף להתקשרות זו, טופס פרטי ספק ולהציג אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ותשלום חובות מס, התשל”ו – 1976, ואישור על היותו עוסק מורשה כל זאת אם לא הוצגו על ידיו בעת הרישום למאגר. ההתקשרות עם היועץ תיעשה בכפוף לבדיקת היעדר חשש לניגוד עניינים, בהתאם לחוזר מנכ”ל ומילוי השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים על ידי היועץ, אשר יהווה תנאי להתקשרות עם היועץ. השאלון, המהווה תנאי להתקשרות עם היועץ, כאמור, מופיע באתר החברה. לא תותר העסק יועץ קודם שנחתם עמו הסכם התקשרות ואושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים.

3.5 יועץ לא יועסק על ידי החברה אלא לאחר שייחתם עמו הסכם התקשרות בנוסח המקובל בחברה (אשר יצורף לפניה ליועצים או יפורסם באתר החברה) ואשר אושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים. היועץ מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

4. הליך פניה תחרותית

4.1 החברה תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ליועצים מתוך המאגר על מנת לקבל מהם  הצעות בקשר לפרויקט מסוים.

4.2 הצעות תוגשנה בהתאם להוראות שייקבעו בפנייה ליועצים.

4.3 בדיקת הצעות תתקיים במרוכז במועד מאוחר יותר למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ותיעשה על בסיס מחיר ו/או איכות, הכל כפי שייקבע בפנייה התחרותית.

4.4 הוועדה תבחר את היועץ שהצעתו הינה ההצעה המיטיבה ביותר על פי כלל אמות המידה, בכפוף לזכויות השמורות לחברה על פי נהליה.

4.5 לאחר סיום בדיקתן של כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים, תיתן הוועדה את החלטתה בכתב.

4.6 החברה תהיה רשאית לחרוג מן האמור לעיל בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

5. הבהרות

5.1 בכל שאלת הבהרה הנוגעת לקול קורא זה ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני לסמנכ”ל פיתוח עסקי, עו”ד עדי מוטולה ספיר באמצעות דוא”ל adi.motola@hlr.co.il   עד ליום ה’, 19.8.21 בשעה 12:00.

5.2 החברה שומרת לעצמה את הרשות ליתן מענה לשאלות אף לאחר חלוף המועד הנ”ל.

5.3 מועמד המגיש מועמדות לקול קורא זה הסכים לכל תנאיו והינם מקובלים עליו.

5.4 בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך.

 

בברכה,

ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות בע”מ