קול קורא להצטרפות למאגר נותני החסות לפרויקטים של מינהלת עסקים ויזמות

1. כללי

1.1 יובהר כי מסמכי קול הקורא במלואם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה ועל המשתתפים לעקוב אחר עדכונים במסמכי הקול הקורא, ככל שיעודכנו (להלן: “קול קורא” או “ההליך“).

1.2 כל המעוניין להגיש הצעה להליך זה המהווה הליך מקדים לכניסה למאגר נותני החסות, ימציא את כל מסמכי הקול קורא, בצרוף כל המסמכים הנדרשים באמצעות שליחה לכתובת דוא”ל adi.motola@hlr.co.il.

1.3 החברה תבחן את ההצעות שתקבל מעת לעת, על פי הצורך וגם עובר למועד האחרון להגשת ההצעות ולצורך כך היא תהיה רשאית לפנות אל נותני החסויות, כולם או חלקם, בבקשה לקבל הבהרות, השלמות או מידע נוסף, בכתב ובעל פה ככל שיידרש.

1.4 יובהר כי ניתן להגיש הצעות לקול קורא זה עד ליום 31/12/2021. מציעים אשר יגישו הצעות לקול קורא זה והצעותיהם יימצאו ככשרות, יצורפו למאגר נותני החסות ובמידת הצורך ייחתם איתם חוזה התקשרות והכל בהתאם להוראות קול קורא זה. כמובן כי כניסה למאגר מותנית בין היתר בעמידה בתנאי סף ואין בכניסה למאגר כדי לחייב פניה לקבלת חסויות ממי מנותני החסות. החברה תהא רשאית לפנות לנותני חסות שהצטרפו למאגר כדי לקבל הצעות למתן חסות מעת לעת, וגם טרם המועד האחרון להגשת הצעות לקול קורא זה והכל לפי צורכי החברה.

2. מינהלת עסקים ויזמות

החברה מעוניינת לקבל הצעות מגופים המעוניינים להשתתף במתן דמי חסויות לפרויקטים של מינהלת העסקים והיזמות של החברה (להלן: “המינהלת“) כאשר “פרויקט” לצורך קול קורא זה והחוזה מכוחו, יוגדר כאירוע ספציפי של החברה ו/או המינהלת, לרבות אירועי תרבות למיניהן ו/או אירועי דיגיטל וכיו”ב ו/או אירוע מתמשך על פני תקופת זמן מוגדרת, לרבות מרכז סטארט אפ, זאת כפי שייקבע על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לצורך כך פונה החברה בקול קורא זה המהווה הליך מקדים לפנייה לקבלת הצעות מנותני החסות עבור פרוייקט ספציפי.

תפקידי מינהלת העסקים:

מנהלת עסקים ויזמות מהווה מנוע צמיחה עירוני, אשר מקדם את פיתוח האקוסיסטם המקומי.

המנהלת אחראית על מתן ויצירת חווית לקוח ברמה העירונית לעשרות מיזמים, ומאות חברות ועסקים ב-3 אזורי תעסוקה: פארק המדע  ( ת.מ.ר א’ 270 דונם, אשר צפוי להתרחב במסגרת תמר ב’ ב – 600 דונם נוספים), פארק עסקים ע”ש הורוביץ (570 דונם), אזור התעשייה ע”ש רכטמן ( 340 דונם).

2.1 במסגרת פעילות המנהלת:

2.1.1 איתור אקטיבי של חברות וחשיפתן למרחב המסחרי והעסקי של העיר, לרבות ליווי חברות נכנסות מול אגפי העירייה ומשרדי ממשלה שונים: רישוי עסקים, כיבוי אש, משרד הבריאות וכיו”ב.

2.1.2 קידום אקוסיסטם עירוני וגישור בין קהילות: “עיר-עסקים-אקדמיה” (מכון ויצמן, הפקולטה לחקלאות והמרכז האקדמי פרס).

2.1.3 הקמת פורומים ייעודיים במרחב העסקי והחייאתו ע”י הפקות תוכן, ניהול והפקת אירועים וכנסים.

2.1.4 שמירה על קשר ושיתוף פעולה רציף עם נציגים ממשרדי הממשלה השונים לצורך הפניית משאבים ותקציב לאזורי התעסוקה.

2.1.5 יצירת תחושת שייכות ונאמנות בקרב העסקים והחברות במרחב לצורך מינופו, בידולו ויצירת יתרון תחרותי אזורי.

2.1.6 אירוח משלחות- מהארץ ומהעולם אשר מגיעות להתרשם מהמרחבים העסקיים המפותחים.

2.1.7 איתור שיתופי פעולה אסטרטגים וגיוס משאבים לצורך השאת רווחים וחסכון לעיר.

2.1.8 תפעול של מועדון החדשנות העירוני “Innovision”.

2.2 המנהלת תעזור ליצירת תקשורת ישירה בין העסקים לחברה ותסייע בפיתוח המדיניות הנוגעת לפיתוח עסקי בכמה מישורים שונים, כגון :

2.2.1 עריכת פעילויות עסקיותבאזורי תעסוקה שיחשפו ויביאו להגדלת הפעילות הכלכלית של עסקים בחברה.

2.2.2 ממונה על השגת תקציבים מגופים מסחריים, וגופים ציבורים כגון משרד הכלכלה, קרנות ועוד.

2.2.3 יצירת מנגנון למשיכת עסקים ויזמים.

2.2.4 עריכת פעילויות דיגיטליות, כנסים, סדנאות ופורומים על מנת להעניק ידע כלכלי ויצירת חיבורים בין אנשי עסקים.

2.2.5 הפעלת מערך לעסקים בשגרה ובחירום.

3. היקף השירותים

3.1 המציע שייבחר לאחר צירופו למאגר כאמור בקול קורא זה יידרש לספק מתן חסות בכסף או בשווה כסף למינהלת לפי קביעת החברה והכל בהתאם למפורט בנספח ג’ למדרג חסויות: התמורה אשר מקבל נותן החסות.

4. תנאי סף

רשאי להשתתף בהליך מציע שהינו, עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (להלן גם: “המציע“) העומד, במועד הגשת הצעות, בכל התנאים המצטברים, המפורטים להלן:

4.1 המציע הינו בעל אישור עדכני מאת רו”ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ) אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל”ו- 1976 ורישומו של המציע כעוסק מורשה לצרכי מע”מ.

4.2 ככל שמדובר בתאגיד, יש לצרף מסמכי התאגדות, פלט עדכני מהרשם הרלוונטי ואישור עו”ד/ רו”ח בדבר מורשי החתימה של התאגיד.

5. דרישות נוספות

5.1 על המציע לצרף את המסמכים הבאים:

5.1.1 העתק ממסמכי ההבהרות שהוצאו על ידי החברה, ככל שנעשו כאלו, כשהם חתומים בידי מורשה החתימה מטעם המציע.

5.1.2 תצהיר בדבר קירבה לעובד חברה ו/או לחבר חברה, בנוסח המצורף כנספח א’ לקול הקורא.

5.1.3 הצהרת משתתף והצעתו בנוסח נספח ב’.

5.1.4 חוזה חתום כבהתאם לנוסח נספח ד’.

5.1.5 תצהיר העדר ניגוד עניינים בנוסח נספח ה’.

5.1.6 הזמנת מתן חסות בנוסח נספח ו’.

6. הליך בחינת ההצעות

6.1 כל ההצעות אשר יעמדו בתנאי הסף ויימצאו כשרות על ידי החברה ויימצא כי דמי החסות שהוצעו על ידי או שווה כסף למינהלת לפי קביעת החברה, יוכרזו כהצעות הזוכות בהליך.

6.2 יובהר, כי החברה יוצרת מאגר של נותני חסות העונים על התנאים המפורטים בחוזה לקול קורא זה והחברה רשאית לפנות מפעם לפעם אל כל אחד מהם למתן חסות ולבדוק מי מהם מוכן להעניק לחברה חסות לפי חבילה שהחברה מבקשת. אין הגבלה על מספר נותני החסות בהליך זה וכל נותן חסות יהיה זכאי לחבילת הפרסום בהתאם לדמי החסות שהציע בהצעתו שבנספח ג’, הכל בהתאם להוראות קול קורא זה והחוזה המצ”ב לו. החברה תהיה רשאית שלא לבחור את נותן החסות העונה על כל התנאים בחוזה המצורף.

7. שאלות הבהרה

7.1 במידה ויימצאו סתירות ו/או אי התאמות בין מסמכים ו/או יתעורר ספק כלשהו בנוגע לפרטים מסוימים, על המציע לפנות בכתב אל סמנכ”ל פיתוח עסקי בהל”ר וראש מנהלת עסקים ויזמות, עו”ד עדי מוטולה ספיר, באמצעות דוא”ל: adi.motola@hlr.co.il על הפונה לציין כתובת, מספר טלפון, וכתובת דוא”ל למתן תשובה. על המציעים לצרף להצעתם כחלק בלתי נפרד מההצעה את ההודעות ו/או התשובות שנתקבלו.

7.2 מבלי לפגוע באמור, החברה רשאית ליתן מיוזמתה או, כאמור, בתשובה לשאלות המציעים, הבהרות לאמור בפניה ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לשנות תנאי מתנאיו.

7.3 לא תישמע טענה מפי מציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או נעשו על ידי החברה, אלא אם ניתנו על ידה בכתב וצורפו להצעה כחלק בלתי נפרד ממנה.

7.4 המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההליך ו/או להוסיף עליהם ו/או למחוק מהם (למעט ככל שנדרש) ו/או להוציא עמוד מהמסמכים ו/או להסתייג מהם ו/או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי (להלן: “הסתייגויות“) שנעשו על ידי המציע, רשאית החברה:

7.4.1 לפסול את הצעת המציע ;

7.4.2 לראות בהסתייגויות הנ”ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן ;

7.4.3 לראות בהסתייגויות הנ”ל כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד ;

7.4.4 לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות הנ”ל, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את המחיר המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה.

7.5 ההחלטה בין האפשרויות הנ”ל, נתונה לשיקול דעת החברה בלבד. אם תחליט החברה לנהוג לפי אחת האפשרויות המנויות בס”ק (7.4.4)-(7.4.1) לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתה, רשאית החברה לפסול את הצעת המציע.

8. התקשרות עם הזוכה ופעולות לביצוע לאחר הודעת הזכייה

על הזוכה/זוכות בהליך (להלן: “הזוכה“) לחתום על החוזה המצורף כמסמך ג’ ולהחזירו לחברה כשהוא חתום, בצרוף תצהיר העדר ניגוד עניינים כמסמך ג'(1).

9. שונות

9.1 אין בפניה זו משום התחייבות החברה להתקשרות עם נותן חסות כלשהו.

9.2 הזמנה זו אינה מהווה מכרז או כמשמעותו בחוק חובת המכרזים ותקנות שהותקנו מכוחו או מכוח תקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח-1987 ולא יחולו עליה דיני המכרזים, במישרין או בעקיפין.

9.3 יובהר כי החברה רשאית לסרב לאשר מתן חסות כלשהי, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל אי היותה בעלת שווה כסף ולזוכה לא יהיו כל טענות בגין כך.

9.4 החברה אינה מתחייבת להזמין את נותן החסות בהיקף כלשהו וכן שומרת לעצמה החברה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף מתן החסות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועל פי אילוצים תקציביים הקשורים בביצוע השירותים מושא הזמנה זו.

9.5 החברה רשאית לבטל הליך זה – לרבות לאחר הכרזה על זוכה – מכל סיבה שהיא הנוגעת לצרכי החברה, לרבות חוסר תקציבי לנושא או העדר תקציב כלל, והכל מבלי לזכות את מי מהמציעים – או את הזוכה – בפיצוי כלשהו בגין כך.

9.6 החברה מתחייבת לשמור על סודיות ביחס למידע שיצוין כמידע חסוי.

הלר- חברה לפיתוח רחובות בע”מ