קול קורא להירשם למאגר שירותי ייעוץ בתחום האסטרטגיה ומיתוג אורבניים למנהלת הסכם הגג לעיר רחובות

החברה לפיתוח רחובות בע”מ (להלן: “החברה“) מזמינה להירשם למאגר שירותי ייעוץ

בתחום האסטרטגיה ומיתוג אורבניים למנהלת הסכם הגג של החברה. יש למלא את בקשת ההצטרפות באמצעות הטפסים המופיעים באתר החברה ובמשרדי החברה, בכפוף לאמות המידה והתבחינים, כמפורט בטפסי הבקשה ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.hlr.co.il/.

מובהר בזאת כי פנייה זו הינה חלק מהליכי ההשתתפות להיכלל במאגר, כאשר במידה והמועמד ייכלל במאגר, רשאית החברה, בהתאם לשיקול דעתה, לפנות ליועצים הנכללים במאגר בבקשה לקבלת הצעות מחיר. את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, או לקבלם במשרדי החברה רחוב אופנהיימר 10, קומה 5, רחובות (להלן: “משרדי החברה“).

אין באמור לעיל, כדי להוות כל הבטחה ו/או התחייבות מטעם החברה להתקשר עם מי מהמועמדים ו/או כדי להוות התחייבות כלשהי בדבר היקף ההתקשרות העתידית, אם בכלל ו/או כל התחייבות להכללת המועמדים במאגר היועצים ואנשי המקצוע של החברה.

בכבוד רב,
ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות בע”מ

1. כללי

ביום ה- 20/12/19 נכנסה לתוקפה תוכנית תמ”ל -1086 בעיר רחובות, הכוללת התחדשות עירונית של שכונת קריית משה בהיקף של כ- 11,000 יח”ד ושטחי תעסוקה ומסחר.

לצורך יישום התוכנית, מונתה ה.ל.ר (להלן: “החברה”) כחברה המנהלת מטעם עיריית רחובות והוחלט להקים במסגרתה מנהלת ייעודית להסכם הגג.

כחלק מפעולות המנהלת, תוקצב תהליך אסטרטגי-מיתוגי רב שנתי למרחב האורבני של שני אזורים מרכזיים בעיר: שכונת קריית משה ואזור התעסוקה רכטמן אשר עתידים לעבור התחדשות עירונית וכן אזור התעסוקה ע”ש הורוביץ.

בהתאם לכך, החברה נערכת להקים מאגר יועצים בתחום האסטרטגיה ומיתוג אורבניים, זאת לשם הזמנת שירותים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות, והכל בהתאם לצרכי החברה ובהתאם להוראות הדין, לרבות תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח – 1987, וחוזר מנכ”ל משרד הפנים מס’ 8/2016 “נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז”.

הרישום למאגר, לרבות מענה להזמנה, ייעשו אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת. את הבקשה והמסמכים יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח את הקובץ באמצעות האתר: https://www.hlr.co.il. לא יאוחר מיום א’, 31.5.2020.

אין ברישום המציע למאגר בכדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה למסירת עבודות כלשהן, ו/או התחייבות העסקה בהיקף כזה או אחר לאלה הרשומים במאגר.

תנאי הסף הקבועים בהזמנה זו והמפורטים להלן מהווים תנאי סף מצטברים לרישום במאגר. על המציעים לצרף את כלל המסמכים המפורטים להלן, בין אם מצורפים כנספחים ובין אם לא.

2. תנאי סף למשרד הייעוץ בתחום האסטרטגיה והמיתוג האורבני

א. המציע הוא יחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין. נא לצרף אישור בהתאם לנוסח נספח א’.

ב. המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976. נא לצרף אישור בהתאם לנוסח נספח ב’.

ג. המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1976.

ד. למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות, במהלך 6 השנים האחרונות, במתן שירותים בתחום האסטרטגיה ומיתוג אורבניים, לשלושה לקוחות שונים לכל הפחות, שכולם גופים ציבוריים (משרד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד עירוני וכיו’), ולפחות אחד מהם לרשות המקומית.

ה. המציע מעמיד לטובת מתן השירותים נשוא הקול הקורא שני יועצים שיספקו את השירותים בפועל ועומדים בכל התנאים הבאים:

  • לפחות אחד מהיועצים הינו שותף או בעלים במציע.
  • כל אחד מן היועצים הינו בעל ניסיון מוכח של שלושה פרויקטים לפחות, במתן שירותים בתחום האסטרטגיה ומיתוג אורבניים.
  • כל אחד מהיועצים בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מהתחומים הבאים: תכנון עירוני, תכנון סביבתי, אדריכלות נוף, עיצוב,שיווק, מדיניות ציבורית, תקשורת וכלכלה.

ו. היקף המחזור העסקי הכספי של המציע ממתן שירותי ייעוץ אסטרטגי ומיתוג אורבני היה לפחות  500,000 ₪ (כולל מע”מ) לכל אחת מהשנים 2017-2019. נא לצרף אישור בהתאם לנוסח נספח ג’.

ז. המציע מחזיק בתעודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל”ו-1967.

ח. המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע”מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק.

ט. על המציע להיות נעדר קרבה לעובד החברה ו/או העירייה ו/או לחבר מועצת העירייה. על המציע לחתום על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאי זה, בנוסח המצורף כנספח ד’.

י. על המציע להצהיר כי הינו נעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה ו/או בעבירה שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד’, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ”א – 1981, בנוסח נספח ה’.

י”א. המציע הינו בעל כל האישורים והרישיונות הדרושים ע”פ דין.