קול קורא להציע הצעות להצטרף למאגר היועצים 2022

ה.ל.ר. – החברה לפיתוח רחובות בע”מ

קול קורא להציע הצעות להצטרף למאגר היועצים

הצטרפות למאגר יועצים ואנשי מקצוע בחברה לפיתוח רחובות בע”מ לשנת 2022

החברה לפיתוח רחובות בע”מ (להלן :”החברה“) מזמינה בזאת יועצים אשר מעוניינים להיכלל במאגר היועצים של החברה, להגיש בקשת הצטרפות באמצעות הטפסים המופיעים באתר החברה ובמשרדי החברה, כדי להיכלל במאגר היועצים של החברה, בכפוף לאמות המידה והתבחינים בכל תחום מבוקש, כמפורט בטפסי הבקשה ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.hlr.co.il.

מובהר בזאת כי פנייה זו הינה חלק מהליכי ההשתתפות להיכלל במאגר, כאשר במידה והמועמד ייכלל במאגר, רשאית החברה, בהתאם לשיקול דעתה, לפנות ליועצים הנכללים במאגר בבקשה לקבלת הצעות מחיר בתחום בו תבקש החברה שירותים. את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה (להלן: “משרדי החברה“).

אין באמור לעיל, כדי להוות כל הבטחה ו/או התחייבות מטעם החברה להתקשר עם מי מהמועמדים ו/או כדי להוות התחייבות כלשהי בדבר היקף ההתקשרות העתידית, אם בכלל ו/או כל התחייבות להכללת המועמדים במאגר היועצים ואנשי המקצוע של החברה.

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים/מומחים

 1. ה.ל.ר. החברה לפיתוח רחובות בע”מ (להלן :”החברה“) מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים המפורטים בנספח 1 זאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח- 1987 (להלן: “התקנה“) ובהתאם לנוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז כפי שפורסם בחוזה מנכ”ל משרד הפנים מס’ 8/2016 ותוקן בחוזר מנכ”ל 5/2017 וכפי שיעודכן מעת לעת (להלן: “השירות” ו-“נוהל משרד הפנים” בהתאמה).
 2. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בהזמנה זו לבין נוהל משרד הפנים, גובר האמור בנוהל משרד הפנים, ככל שיחולו שינויים בנוהל משרד הפנים תפעל החברה בהתאם להוראות העדכניות של הנוהל.
 3. בוטל.
 4. התקשרות בפטור ממכרז על פי התקנה טעונה החלטת ועדת התקשרויות כהגדרתה בסעיף 18 להלן (להלן: “הוועדה” או “וועדת ההתקשרויות”).
 5. החברה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
 6. ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 7. יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על-ידי החברה על-פי צרכיה, מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את  החברה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 8. ככל שמדובר בתאגיד, עליו להציע מועמד מטעמו לרישום במאגר, שכן הרישום במאגר הינו רישום שמי של בעל מקצוע רלוונטי מטעם המציע. על המציע לעמוד בתנאים הכלליים ובתנאי הניסיון, ועל המועמד לעמוד בתנאי הניסיון.
 9. מבקש אשר הינו בעל יותר מתחום התמחות אחד רשאי להגיש בקשות נפרדות ביחס לכל אחד מתחומי התמחותו .
 10. יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר היועצים/מומחים עד לא יאוחר מיום ד’, 12.1.2022, את הבקשה והמסמכים, יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולהעלות לאתר בכתובת: https://www.hlr.co.il
 11. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והחברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו”מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים, בכפוף להוראות הדין ונוהל משרד הפנים.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.
 13. הודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע ותפורסם באתר האינטרנט של החברה (להלן: “האתר”).
 14. המציע אשר החברה תחליט על הכללתו במאגר ואשר ממנו יוזמן שירות ע”י החברה יידרש לחתום על מסמכי ההסכם כדוגמת ההסכם המצורף לרבות נספחיהם או הסכם אחר מתאים לשירות שהתבקש, על פי שיקול דעת החברה.
 15. רשימת נספחים למכתב ההזמנה:

נספח 1 – רשימת מקצועות תחומים הנכללים בהליך זה לרבות דרישות סף מיוחדות

נספח 2 – טופס בקשה להיכלל במאגר החברה

נספח 3 – שאלון ניגוד עניינים חוזר מנכ”ל משרד הפנים 2/2011

נספח 4תצהיר העדר ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים עבור חברה

נספח 5 – בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל”ו-1976

 

 1. מודגש, כי בכל מקום בו תיאור התפקיד הינו בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה .

 

תנאי סף לכניסה למאגר היועצים

 1. רשאים להגיש הצעות להזמנה זו רק מציעים העומדים בכל התנאים הבאים בעצמם ובמצטבר:

תנאים כלליים:

 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין;

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישורי השכלה ו/או תעודות ו/או רישיונות רלוונטיים.

 • המציע רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (כגון, בפנקס המהנדסים והאדריכלים), ככל שחלה חובת רישום;

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף העתק רישיון.

 • על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח, בתחום עיסוקו של לפחות 3 שנים, אלא אם כן התבקש ניסיון ארוך יותר באחד או יותר מהתחומים הספציפיים, כמפורט בנספח 1.

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף:

 • קורות חיים במקרה שמדובר ביחיד או פרופיל משרד במקרה שמדובר בתאגיד כולל קורות חיים של המיועד/ים להיכלל המאגר החברה.
 • רשימת פרויקטים, מועדי ביצוע ופרטי נציג/איש קשר מטעם כל פרויקט, לרבות דרכי ההתקשרות עמו ,בהתאם לטופס המצורף כנספח 2 לכתב הזמנה זה) בקשת הצטרפות למאגר יועצים).
 • פירוט ניסיון המציע בעבודה מול רשויות מקומיות ו/או חברות עירוניות.
 • במקרה שבו נדרש העסקת צוות, רשימה שמית ותעודות הסמכה של אנשי הצוות.
 • יש לצרף אישור רואה חשבון לפיו הצוות מועסק על-ידי המציע.
 • יש לצרף אסמכתאות לעמידה בדרישות ספציפיות/ נוספות, ככל שנדרש, כמפורט בנספח 1.
 • המציע הינו עוסק מורשה, ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין.

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף:

 • אישור תקף מפקיד שומה, מרואה חשבון או יועץ מס, או העתק נאמן למקור, המעיד על כך, שהמציע הינו עוסק מורשה.
 • אישור ניהול ספרים כדין.
 • אישור תקף של רשות המסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שינוי הניכוי .
 • ככל שמדובר בתאגיד יש לצרף: תעודת התאגדות ותדפיס מטעם הרשם הרלוונטי.
 • עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל”ו-1976.

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף:

 • תצהיר של המציע, בנוסח התצהיר המצורף כנספח 4 לכתב הזמנה זה, חתום על-ידי מצהיר מוסמך מטעם המציע.
 • המציע אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו על-ידי החברה בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים 2/2011:  נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות.”

על המציע למלא את השאלון המצורף לנוהל – כנספח 3 להזמנה.

 • ככל והמציע הינו תאגיד ימלא המציע גם את טופס מס’ 5 בדבר העדר ניגוד עניינים לחברות, וזאת בנוסף לנספח 4 האמור, אותו ימלא נציג המציע שיעניק את שירותי הייעוץ בפועל.

 

 

 1. וועדת התקשרויות
 • לשם בחינת הצעות בהליך הזמנה זה ובהליכי התקשרות למתן שירות על פי נוהל משרד הפנים וכמפורט בהליך זה תתכנס וועדת התקשרויות בחברה.
 • הרכב הועדה-
 • מנכ”ל החברה או מי שהוא מינה לנציגו- יו”ר הועדה.
 • מנהל ההתקשרויות בחברה או מי שהוא מינה לנציגו שיכהן גם כמזכיר הועדה.
 • יועמ”ש החברה או מי שהוא מינה לנציגו, מקרב משרד יועמ”ש החברה
 • מנהל היחידה שההתקשרות המבוקשת נמצא בתחום אחריותה-ככל שיקבע כך על ידי מנכ”ל החברה.

במקרים שקיים חשש לניגוד עניינם אישי למי מחברי הועדה, ישתתף בישיבה מ”מ של החבר בעל ניגוד העניינים או החשש לניגוד עניינים.

הועדה רשאית למנות ועדת משנה לעניין התקשרויות, או סוגי התקשרויות, מקרב חברי הועדה או עובדי החברה שאינם חברי הועדה שתביא בפניה המלצה.

הועדה תהא רשאית להזמין משתתפים ו/או מוזמנים נוספים לדיוני הועדה בכלל או אד הוק, בין היתר למתן חוות דעת מקצועית, על פי שיקול דעתה.

סדרי עבודת ועדת התקשרויות לצירוף מציעים למאגר החברה ולהזמנת שירותים ממציעים אשר יכללו במאגר החברה

 • בחינת הצעות שהתקבלו במועד בלבד על פי תנאי הסף ואמות מידה שנקבעו מראש.
 • פניה להבהרות, אם נדרש מנימוקים שיפורטו בפרוטוקול.
 • בחינת ניגוד עניינים על פי חוזר 2/11.
 • בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף שנקבעו.
 • דירוג ההצעות על פי אמות המידה שנקבעו מראש.
 • בחירת ההצעה/הצעות המתאימה, המבטיחה את מירב היתרונות לחברה.
 • ינוהל פרוטוקול של ישיבות הועדה, החלטות יתקבלו ברוב קולות יהיו מנומקות ויחתמו על ידי חברי הועדה. ליו”ר הועדה יהיה קול מכריע במקרה של קולות שקולים.

יכללו במאגר רק מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף כפי שקבלו ביטוי בהזמנה זו.

 1. הליך מסירת עבודות למציעים הכלולים במאגר החברה
 • תינתן חוות דעת יועמ”ש בדבר תחולת התקנה על המקרה הנדון – האם העבודה דורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים ואינה עבודה שגרתית.
 • תתקבל החלטת הועדה אם אין להעדיף קיום מכרז פומבי/זוטא – תתקבל החלטה מנומקת.
 • יקבעו מראש תנאי סף להתקשרות או סוג התקשרות עם מי שרשום במאגר החברה שיוקם וינוהל כמפורט בהזמנה זו, בשים לב להיקפה ומאפייניה.
 • קביעה מראש של אמות המידה ומה המשקל שיינתן לכל אמת מידה לבחירת ההצעה הזוכה, ככל שיוחלט על אמות מידה נוספות מעבר לסכום ההצעה.
 • קביעת סדרי דיון, הוועדה רשאית להחליט על קיום ראיונות בע”פ עם המציעים העומדים בתנאי הסף.
 • בפניה לקבל הצעות לרשומים ברשימת המומחים ניתן לקבוע אמות מידה, משקלם וסדרי דיון כהחלטה כללית לגבי סוגי התקשרויות.

הפנייה ליועצים שנכללו במאגר לצורך בקשת הצעת מחיר תיעשה באופן המפורט כדלקמן:

 • ביחס לכל שירות נדרש ספציפי, תפנה החברה לפחות ל- 4 מציעים שונים, מכלל היועצים שנכללו במאגר באותו התחום, ככל שיש במאגר 4 מציעים.
 • הפנייה תיעשה לפי בחירתה של החברה ועל פי שיקול דעתה וככל הניתן בסבב מחזורי הוגן.
 • היועצים שאליהם פנתה החברה יגישו הצעת מחיר שאותה הם מבקשים לקבל בגין השירות הספציפי.

ככלל, תימסר העבודה לבעל ההצעה הטובה ביותר על פי אמות המידה שנקבעו בהליך הפניה לקבלת ההצעות, אלא אם קיימים נימוקים מיוחדים שיירשמו לקבל הצעה אחרת.

כחלק מתנאי ההתקשרות היועץ שייבחר יידרש לערוך ביטוחים כנדרש על ידי החברה (כולל ביטוח

חבות מעבידים, ביטוח חבות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית) ולהמציא לחברה אישור ביטוח בחתימת מבטחו כתנאי לתחילת פעילותו, שאלון ניגוד עניינים על פי חוזר מנכ”ל 2/2011 .

 1. מבלי לגרוע מהוראת הזמנה זו, הועדה תהיה רשאית, לאשר התקשרות עם יועץ/מומחה אשר אינו נכלל במאגר של החברה, באחד מהמקרים הבאים:
 • מאגר של החברה אינו כולל נותני שירותים העוסקים בתחום בו נדרשת העבודה, יש לבחון את הצורך בעריכת רשימה כאמור בשים לב לתדירות הצורך, ככל שמאגר עיריית רחובות כולל נותני שירותים בתחום הנדרש, תיעשה הפנייה לנותני שירותים ממאגר עיריית רחובות. פניה למאגר עיריית רחובות כאשר קיימים נותני שירותים במאגר החברה תיעשה מטעמים מיוחדים שירשמו.
 • היועצים הנכללים במאגר אינם עומדים בתנאי סף מסוים לביצוע העבודה.
 • לאחר ישיבת הועדה התברר כי אף לא אחד מנותני השירותים הנכללים במאגר, עונה על דרישות החברה ו/או הועדה החליטה כי היא אינה שבעת רצון מהשירותים שניתנו בעבר מהיועצים הנכללים במאגר.
 • נסיבות מיוחדות שינומקו בכתב.
 1. ניהול רשימת המציעים

הרשימה תנוהל לפי סוגים של מציעים בעלי מקצוע והתמחויות שונים.

הרשימה תנוהל באופן ממוכן ותהיה פתוחה לציבור באתר האינטרנט של החברה.

רשימת המציעים תעודכן אחת לשלוש שנים לרבות תנאי הסף לכניסה לרשימה ככל שנקבעו.

על המציעים אשר יהיו רשומים לעדכן מיוזמתם באופן מידי נתונים שהשתנו, לדוגמא: עזיבת עובד מפתח בעל התמחות, החלפת בעלות, רכישת חברה אחרת וכל שינוי מהותי אחר .

 1. פרסומים

רשימת הגופים/אנשים הכלולים במאגר החברה וכפי שתעודכן מעת לעת תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

לא תחל התקשרות לפני פרסום כאמור למעט מקרים חריגים בהם תפורסם ההחלטה ללא נימוקים.

ניתן לפרסם החלטות באופן חלקי מטעמים של פגיעה בציבור, או גילוי סוד מסחרי או מקצועי.

 

בכבוד רב,

ה.ל.ר. החברה לפיתוח רחובות בע”מ