קול קורא למאגר יועצים בתחומים שונים – עדכון

נא לשים לב!!! מועד אחרון להגשה – 14/10/2018

ה.ל.ר. החברה לפיתוח רחובות בע”מ – עדכון

מסמך דרישות מלא להורדה

1. כללי

1.1. ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות בע”מ (להלן: “החברה”) מנהלת רשימות יועצים ומתכננים הערוכות לפי סוגי התקשרויות ותחומי עיסוק (להלן: “מאגר יועצים” ו/או “מאגר”) לצורך השתתפות בפניות לקבלת הצעות ומעוניינת להרחיבו, בתחומי ייעוץ נוספים, כמפורט בנספח א’, בלבד.

1.2. ניתן לפנות לחברה בבקשה להיכלל במאגר, בכפוף לעמידה בתנאי הסף המפורטים להלן ובהתאם לאמות המידה לצירוף למאגר בתחום הרלוונטי, הכל כמפורט להלן.

1.3. אין בפרסום קול קורא זה משלים זה ו/או בקיומו של המאגר כדי לגרוע מזכות החברה להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד תנאי סף להצטרפות למאגר ו/או קריטריונים אחרים של איכות ו/או כדי לגרוע מזכות החברה להוסיף תנאי סף נוספים ו/או קריטריונים של איכות בפניות תחרותיות ליועצים, כהגדרתן להלן.

1.4. מודגש: מטרת הליך זה הינה הרחבת המאגר, באופן של הוספת יועצים בתחומי הייעוץ המפורטים להלן. אין בפרסומו ו/או ביצירת המאגר כדי לחייב את החברה באופן כלשהו להזמין עבודות/שירותים כלשהם מאיזה מהיועצים אשר ייכללו במאגר ו/או כדי למנוע מהחברה לפעול להרחבת המאגר ולצרף יועצים חדשים ו/או לאתר יועצים נוספים באופן יזום על פי צרכיה ו/או לצאת למכרז פומבי לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר.

1.5. עדכון המאגר ייעשה באמצעות פרסום הזמנה פומבית להצטרפות למאגר, ע”י החברה, בהתאם לצרכיה מעת לעת ולכל הפחות אחת לשלש שנים.

1.6. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

2. הגשת בקשה להיכלל ברשימות המציעים

2.1. המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו, יגישו בקשה להצטרפות (להלן: “מציע” ו/או “המציעים”, לפי העניין).

2.1 הבקשה תוגש באמצעות הטופס הממוחשב המצוי באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hlr.co.il, תחת לשונית מאגר יועצים. על המציע למלא את פרטיו באתר ובאחריותו לצרף את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, הכל עפ”י הפרטים שלהלן.

2.2. מציע רשאי להגיש בקשת הצטרפות לתחום התמחות אחד או יותר, לשיקול דעתו.

3. בחינת הבקשות

3.1. בקשת מציע תיבדק על ידי ועדת ההתקשרויות (להלן גם: “הועדה”), ותסווג בתחום העיסוק המתאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי המציע.

3.2. הוועדה תבדוק עמידת המציע בתנאי סף, התאמתו לתחום הייעוץ, תבחן את המסמכים שצורפו, תדון ותכריע בכל בקשה.

3.3. אם לא התקיימו במציע תנאי הסף, תקבע זאת הוועדה ותציין זאת בהחלטתה.

3.4. במסגרת בחינת הבקשות, תהא הוועדה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות למציעים כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה ובכלל זה המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע לתחום הייעוץ הרלוונטי. כחלק מהליך בחירת מועמדים, תהא הוועדה רשאית לזמן מציע לראיון.

3.5. לועדה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מציע למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם באם המציע עומד בתנאי הסף הרלוונטיים לרבות בשל אי המצאת אמצעי הוכחה לעמידה בהם וכן רשאית הוועדה להסיר יועץ מהמאגר. החלטת הועדה שלא לצרף מציע, כאמור, למאגר, או להסיר יועץ מהמאגר, תנומק בכתב; לא תחליט הועדה על אי רישום או הסרה מרישום מנימוק שאינו אי עמידה בתנאי הסף או אי המצאת אמצעי הוכחה, כאמור, אלא לאחר שאיפשרה לאותו מציע/יועץ, לפי העניין, להביא את טענותיו בפניה.

3.6. לאחר אישור רישום המציע במאגר, תישלח לו הודעה על כך באופן ממוחשב.

4. תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים

4.1. המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין שאינו תאגיד רשום;

4.2. המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל”ו 1976.

4.3. השכלה והכשרה מקצועית: בעל תואר אקדמי רלוונטי, רישוי, רישום ו/או הסמכה, הכל כנדרש עפי”י כל דין למתן השירותים בתחום, אלא אם נקבע אחרת בתנאי הסף הייחודיים המפורטים בצד כל תחום ייעוץ בנספח א’. היה המציע תאגיד, יציין את הגורם/ים מטעמו בעל/י ההשכלה וההכשרה הרלוונטיים לתחום, כאמור.

4.4. וותק מקצועי בתחום/מים אליו/הם מוגשת הבקשה:
למבקש וותק במתן שירותים בתחום/מי הייעוץ לגביו מוגשת הבקשה לכל הפחות ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות, והכל אלא אם נקבע אחרת בתנאי הסף הייחודיים המפורטים בצד כל תחום ייעוץ בנספח א’. היה המציע תאגיד, הוותק יהיה הן של המציע והן של עובד המציע המיועד מטעמו למתן השירותים/לביצוע העבודות.

4.5. ניסיון מקצועי:
במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות, המבקש סיפק שירותים בתחום/מי הייעוץ לגביו/הם מוגשת הבקשה לכל הפחות, בשני פרויקטים שונים וזאת לגופים ציבוריים שונים. גופים ציבוריים: המדינה, חברות ממשלתיות, חברות בת ממשלתיות, רשות/יות מקומית/יות, תאגיד/ים עירוני/ים ו/או תאגיד/י מים וביוב, והאל אלא אם נקבעו תנאי סף ייחודיים בקשר עם הניסיון, ביחס לכל אחד מתחומי הייעוץ המפורטים בנספח א’.

4.6. החברה שומרת על זכותה לקבוע תנאי סף נוספים ו/או אמות מידה ו/או הוראות אחרות מיועץ לצורך התקשרות עמו בפרויקט מסויים, בהתאם לשיקול דעתה וצרכי הפרויקט.

5. אמצעי הוכחה לעמידה בתנאי הסף ומסמכים נלווים לבקשה:
המציע יגיש את הבקשה בטופס מקוון בנוסח המצורף כנספח 1 ויצרף לבקשתו את כל אלה:

5.1. תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם, על פי העניין, במקרה שהמציע הינו תאגיד;

5.2. תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מע”מ;

5.3. תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף כנספח 2 ומופיע באתר החברה;

5.4. אישור תקף מפקיד שומה או רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי דין חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל”ו-1976;

5.5. השכלה והכשרה מקצועית: אישורי השכלה, העתקי רישיונות ותעודות רישום בכל מירשם רלוונטי המתנהל על פי דין בתחום העיסוק הרלוונטי ובכלל זה צילום רישיון בתוקף או תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים או תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, הכל בהתאם לתחום אליו מוגשת הבקשה. במקרה של מציע שהינו תאגיד, יצורפו המסמכים דלעיל ביחס לעובדים המיועדים מטעמו לביצוע העבודות/למתן השירותים.

5.6. ותק מקצועי: המציע יגיש קורות חיים/פרופיל משרד – פירוט על עבודותיו ועל עבודות עובד/י המציע המיועד/ים מטעמו למתן השירותים/לביצוע העבודות, בתקופת הוותק המעידים על עמידתו בדרישות הוותק המקצועי כמפורט בסעיף ‎4.4 לעיל. כמו כן, המציע ימלא את הפירוט הנדרש בנספח 3.

5.7. נסיון מקצועי: פירוט ניסיון קודם בהתאם לדרישות סעיף ‎4.5 לעיל בנוסח המצורף כנספח 3. בצירוף אסמכתאות לשיקול דעת המבקש.

5.8. תצהיר עמידה בתנאי הסף בנוסח המצורף כנספח 4.

5.9. באחריות המציע לעדכן את החברה בדבר כל שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר וליצירת קשר עימו.

5.10. שאלון ותצהיר מלאים וחתומים בהתאם לנוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות, שפורסם בחוזר מנכ”ל משרד הפנים 2/2011 בנוסח המצ”ב.

5.11. הבקשה וכל המסמכים והאישורים שנדרש לצרפם לבקשה יוגשו בקובץ אחד מאוגד, באופן מקוון, באתר החברה.

6. מועד אחרון להגשת הבקשה להצטרף

6.1. ניתן להגיש בקשות הצטרפות החל מיום 4/10/2018 ועד ליום 14/10/2018. אופן ההגשה הוא כמפורט בסעיף ‎2.1 ו – ‎5.11 לעיל.

6.2. על אף האמור לעיל , ניתן יהיה לשלוח בקשות להיכלל במאגר גם מעבר למועדים האמורים. ואולם, בקשות אלו יועברו לאישור ועדת ההתקשרויות אשר תקבע האם יש מקום לריענון/ פתיחת הרשימה, וזאת על פי שיקול דעת ועדת ההתקשרויות ובהמלצת מנכ”ל החברה. הוספת יועצים בהתאם לסעיף זה תעשה מנימוקים שיירשמו על ידי הועדה.

6.3. לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות להצטרף למאגר, תבחן הוועדה את כל הבקשות שהוגשו, עפ”י נהלים ובהתאם לקבוע לעיל בסעיף ‎3.

6.4. הועדה רשאית שלא לדון בבקשה שלא מולאה כראוי ו/או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו/או מסמכיה לא בתוקף ו/או מסמכיה לא קריאים וברורים .

7. התקשרות עם יועץ מתוך המאגר

7.1. לצורך בחירת יועץ לביצוע עבודה מסויימת, ככלל ובכפוף לכל זכות השמורה לחברה בעניין זה, תיערך פניה תחרותית ליועצים הכלולים במאגר, בהתאם לסיווגם המקצועי ולהיקפי העבודה ו/או השירות הנדרשים (לעיל ולהלן: “הפניה ליועצים” או “פניה תחרותית”).

7.2. מספר היועצים אליהם תופנה הפנייה ליועצים יעמוד, ככל שניתן, על 4.

7.3. על אף האמור לעיל, רשאית הוועדה שלא לערוך פנייה תחרותית לקבלת הצעות מתוך רשימת המציעים, אלא לערוך בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך פנייה תחרותית להצעות מתוך רשימת המציעים וקבעה כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך פנייה בדרך זו. פנייה לקבלת כמה הצעות הבאות בחשבון תיעשה באופן המפורט בסעיף ‎7.4

7.4. הפנייה ליועצים תהא ככל הניתן עפ”י סבב מחזורי שוויוני והוגן המעניק את מירב היתרונות לחברה. החברה תהא רשאית לשקול שיקולים נוספים, ובין היתר: היקף השירותים הנדרשים, טיבם, מספר הפניות שבוצעו ליועץ מסויים, מספר הפניות בהן זכה יועץ מסויים, נסיון עבר של החברה עם היועץ, עומס העבודות המוטל על כל יועץ, שיקולים של טובת העבודות הציבוריות כגון הומגניות ואחידות וכיוצב’.

7.5. היועץ שייבחר כזוכה בהליך ההתמחרות יידרש למלא, בטרם ההתקשרות עימו וכתנאי סף להתקשרות זו, טופס פרטי ספק ולהציג אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ותשלום חובות מס, התשל”ו – 1976, ואישור על היותו עוסק מורשה כל זאת אם לא הוצגו על ידיו בעת הרישום למאגר. ההתקשרות עם היועץ תיעשה בכפוף לבדיקת היעדר חשש לניגוד עניינים, בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים 2/2011 ומילוי השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים על ידי היועץ, אשר יהווה תנאי להתקשרות עם היועץ. השאלון, המהווה תנאי להתקשרות עם היועץ, כאמור, מופיע באתר החברה. לא תותר העסק יועץ קודם שנחתם עמו הסכם התקשרות ואושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים.

7.6. יועץ לא יועסק על ידי החברה אלא לאחר שייחתם עמו הסכם התקשרות בנוסח המקובל בחברה (אשר יצורף לפניה ליועצים או יפורסם באתר החברה) ואשר אושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים. היועץ מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

7.7. כאמור, החברה תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ליועצים מתוך המאגר על מנת לקבל מהן הצעות בקשר לפרויקט מסויים באופן הבא:

7.8. הצעות המחיר תוגשנה בהתאם להוראות שייקבעו בפנייה ליועצים.

7.9. בדיקת ההצעות תתקיים במרוכז במועד מאוחר יותר למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

7.10. הוועדה תבחר את היועץ שהצעת המחיר שלו הינה ההצעה המיטיבה ביותר על פי כלל אמות המידה, בכפוף לזכויות השמורות לחברה על פי נהליה.

7.11. לאחר סיום בדיקתן של כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים, תיתן הוועדה את החלטתה בכתב.

7.12. על אף האמור לעיל, הועדה תהיה רשאית לאשר התקשרות עם יועץ אשר אינו נכלל במאגר, הכל בכפוף להוראות כל דין.

8. הבהרות
בכל שאלת הבהרה הנוגעת לקול קורא זה ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני galitv@hlr.co.il עד ליום 9/10/2018.
החברה שומרת לעצמה את הרשות ליתן מענה לשאלות אף לאחר חלוף המועד הנ”ל.

9. מועמד המגיש מועמדות לקול קורא זה הסכים לכל תנאיו והינם מקובלים עליו.

10. בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך.

נספח א’ – טבלת תחומי הייעוץ ותנאי הסף הייחודיים הנדרשים ביחס לכל תחום.