קול קורא למאגר של יועצים למכרזי אחזקת מבנים

א. רקע

ה.ל.ר. החברה לפיתוח רחובות בע”מ (להלן: “החברה“) מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים של החברה לתחום יועצי אחזקת מבנים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחום הנ”ל זאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח- 1987 (להלן :”התקנה“), ובהתאם לנוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית  הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז כפי שפורסם בחוזה מנכ”ל משרד הפנים מס’ 8/2016 ותוקן בחוזר מנכ”ל 5/2017 וכפי שיעודכן מעת לעת (להלן: “השירות” ו-“נוהל משרד הפנים” בהתאמה).

ב. להלן תנאי סף למאגר של יועצי אחזקת מבנים

 1. יש לצרף תעודה המעידה כי היועץ המוצע מהנדס או הנדסאי מזה 5 שנים לפחות באחד התחומים הבאים: אזרחי/מכונות/חשמל.
 2. צירוף תצהיר בחתימת המציע שלפיו היועץ המוצע צבר 5 שנות ניסיון לפחות בתחום אחזקת מבנים, לרבות בתחומי אחזקת מיזוג אוויר וחשמל, בנוסח המצורף כנספח א’.
 3. היועץ המוצע הכין לפחות 10 מכרזי אחזקה הכוללים בין השאר מערכות חשמל, מיזוג אויר, תברואה, ומערכת ניהול וניקיון לבניינים ששטחם 5,000 מ”ר לפחות כל אחד, בחמש השנים האחרונות (2015-2020) יש לצרף פירוט ושם איש קשר של הלקוח.
 4. המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976. נא לצרף אישור בהתאם לנוסח נספח ב’.
 5. המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1976.
 6. המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע”מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק.
 7. על המציע להיות נעדר קרבה לעובד החברה ו/או העירייה ו/או לחבר מועצת העירייה.
 8. על המציע לחתום על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאי זה, בנוסח המצורף כנספח ג’.
 9. על המציע להצהיר כי הינו נעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה ו/או בעבירה שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס,  אי מתן קבלות רשמיות וכד’, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ”א – 1981, בנוסח נספח ד’.
 10. המועד אחרון לרישום למאגר הספקים של החברה בתחום שבנידון, יהיה לא יאוחר מיום ד’, 26.10.2020.
 11. את הבקשה והמסמכים יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח את הקובץ באמצעות המייל לכתובת Rina.Mizrahi@hlr.co.il