קול קורא לפנייה לקבלת הצעות לאספקת שירותי הסדרי חניה באמצעות טלפון סלולרי ברחובות

עיריית רחובות (להלן: “העירייה” או “הרשות המקומית”) באמצעות ה.ל.ר. – החברה לפיתוח רחובות בע”מ (להלן: “החברה”), מבקשת לקבל הצעות לאספקת שירותי הסדרי חניה באמצעות טלפון סלולרי בתחומי העיר רחובות (להלן: “הפנייה” או “ההליך“).

 

 1. רקע כללי
  • החברה מבקשת להפעיל הסדרי חניה בעיר רחובות באמצעות טלפון סלולרי.
  • החניה תהיה על פי הסדר החניה הנהוג בתחומי העירייה ומוצעת, מכוח סעיף 70ב לפקודת התעבורה [נוסח חדש], בהתאם לחלופה בדבר הסדר חניה הנהוג בתחומי הרשות המקומית.
  • פנייה זו פונה לכלל הספקים הפועלים בתחום גביית אגרות חניה באמצעות הטלפון סלולרי, אשר יימצאו עומדים בתנאים ובדרישות הפנייה כמפורט מטה, ובכוונת החברה להתקשר עם כלל המציעים העומדים בתנאים ובדרישות הנ”ל, ואשר יחתמו על הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף לפנייה זו (להלן: “ההסכם“).
  • תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה של עד 5 שנים, בהתאם להוראות ההסכם.
  • ידוע למציעים, והם מסכימים ומתחייבים כי הספק/ים שיפעיל/ו את הסדר החנייה המקומי של העירייה:
   • לחתום על ההסכם;
   • להפקיד ערבות ביצוע להטחת אגרות החניה שייגבו על ידו/ם עד להעברתן לחברה, כמפורט בהסכם;
   • כי המערכות שברשותו/ם ואשר ישמשו להפעלת הסדר החניה המקומי מסוכלות להתנהל ולהתממש מול מסופוני הפקחים ותוכנות הניהול הפועלות בעירייה.
   • להעביר לחברה, על פי הנחיותיה וכמפורט בהסכם, את הסכום החודשי של אגרות החניה שנגבו על ידו/ם, עד ל-10 לחודש העוקב בניכוי סכומי עמלות הסליקה של חברות האשראי וכן בניכוי עמלה בשיעור של 1.5% (אחד וחצי אחוז) לא כולל מע”מ, מסכום האגרות החודשיות שנגבו או בשיעור שייקבע בהסדר החניה הארצי כמשמעותו בסעיף 70ב לפקודת התעבורה [נוסח חדש], לפי הנמוך ביניהם, והכל כמפורט בהסכם.

 

 1. על מגיש ההצעה במסגרת קול קורא זה, לענות בעצמו (ולא באמצעות גופים קשורים) על כל תנאי הסף הבאים:
  • המציע הינו אישיות משפטית אחת, יחיד עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל.
  • המציע סיפק שירותי הסדרי חניה באמצעות טלפון סלולרי עבור 3 רשויות מקומיות לכל הפחות במשך תקופה רצופה של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים שקמו למועד האחרון להגשת הצעות בהליך זה.

לעניין סעיף קטן זה, “רשות מקומית” – רשות מקומית בישראל, בעצמה או באמצעות חברה עירונית כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985.

 • ככל שהמציע הינו תאגיד, לא קיימת בדו”חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת 2019 ובדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של המציע לשנת ,2020 הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ”עסק חי” כהגדרתו בתקן ביקורת מספר 58 של שלכת רו”ח בישראל.
 • המציע עומד בכל הדרישות ובעל אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו – 1976.
 • המציע לא הורשע בפלילים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה על חוק התחרות הכלכלית, תשמ”ח-1988, או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים 19 – 20 (בהתאמה) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ”א-1981.
 1. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והנספחים המצורפים לקול קורא זה והמפורטים להלן:
  • תצהיר הניסיון בנוסח המצורף כנספח א’.
  • תצהיר והתחייבות בנוסח המצורף כנספח ב’.
  • תצהיר בדבר היעדר קירבה לעובד החברה או עובד העירייה בנוסח המצורף כנספח ג’.
  • תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל”ו-1976, בנוסח המצורף כנספח ד’.
  • אישור רו”ח בדבר היעדר הערת “עסק חי” בנוסח המצורף כנספח ה.
  • תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות בנוסח המצורף כנספח ו’.
  • תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח ז’.
  • הצהרה על מעמד משפטי בנוסח המצורף כנספח ח’.
  • אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור – בהתאם לסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל”ו-1976.
  • תעודת עוסק מורשה על שם המציע.
  • במקרה של תאגיד (לרבות שותפות רשומה) יצורפו העתק של תעודת ההתאגדות, תדפיס עדכני מהמרשם המתנהל כדין ביחס לתאגיד, ופרוטוקול זכויות חתימה (פרוטוקול מאושר, על ידי רו”ח או עו”ד) או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי הפנייה וההצעה מוסמכים לחייב בחתימתם את המציע ולהגיש הצעות מחייבות בשמו.
  • כל מסמכי הפנייה, לרבות הבהרות, ככל שיפורסמו, חתומים ע”י המציע.

הסכם המצורף כמסמך ב’.

 1. אופן הגשת הצעות

על המציעים לצרף כל המסמכים והאישורים שפורטו לעיל, יחד עם כלל מסמכי ההליך, חתומים, בשני העתקים (מקור והעתק) וכן קובץ  PDF על גבי דיסק נייד (D.O.K) ולהגיש למשרדי החברה, רח’ אופנהיימר 10, קומה 5, במעטפה סגורה הנושאת ציון ” קול קורא לאספקת שירותי הסדרי חניה באמצעות טלפון סלולרי ברחובות” בלבד עד יום ב’, 15/11/2021 בשעה 12:00.

 

 1. אופן בחירת הזוכה/ים
  • בכפוף ליתר הוראות הפנייה, החברה תתקשר עם כלל המציעים העומדים בכל דרישות הפנייה ואשר יחתמו על הסכם ההתקשרות וימלאו אחר יתר הוראות פנייה זו.
  • החברה רשאית לבצע את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות לרבות שיחות ו/או התכתבות עם ממליצים, הכל על פי שיקול דעתה.
  • החברה רשאית לפסול:
   • הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדרש במכרז זה.
   • הצעה של מציע שבעבר היה לה ניסיון שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.
   • הצעה של מציע שיש לגביו המציע מטעמו חוות דעת ו/או המלצות שליליות.
   • למען הסר ספק, שמור לחברה שיקול דעת מוחלט בהחלטתה לפסול מציע בהתאם לקריטריונים המנויים לעיל.

אין באמור לעיל משום רשימה סגורה.

 

 1. תיקונים והבהרות
  • החברה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי ההליך שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ולפרסם מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי ההליך וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות.
  • גילה המשתתף סתירה ו/או שגיאה ו/או אי התאמה ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו בין המסמכים השונים (בין נוסח ההסכם על נספחיו השונים למסמכי ההליך) יפנה, עד יום ג’ 9/11/2021 לגב’ רינה מזרחי באמצעות דוא”ל: Rina.Mizrahi@hlr.co.il ויפרט בה את מהות הסתירה ו/או השגיאה ו/או אי ההתאמה ו/או הספק כאמור. כמו כן, תהיה החברה רשאית לדרוש כי יעביר המשתתף את שאלות ההבהרה שלו במסמך WORD פתוח לעריכה.
  • רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה. באחריות המשתתפים לבדוק בדבר פרסומים כאמור.
  • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי, החברה ו/או נציגיה אינם אחראים לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן: “הבהרות“) יחייבו את החברה לאמור בהם. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי ההליך המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.
 1. הוראות כלליות
  • אין לשנות או להסתייג מן האמור במסמכי ההליך או להתנות עליהם בדרך כלשהי. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת או השמטה בגוף מסמכי ההליך או בין במכתב לוואי או בכך דרך אחרת, לא יחייבו את החברה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי החברה. יתר על כן, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המשתתף מתנאי ההליך ולפסול את הצעתו.
  • עוד מובהר כי, החברה אינה מתחייבת להתקשר עם פונה/מגיש הצעה כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג בקשר לאמור לעיל.
  • כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהגשת הצעה לפנייה זו יהיו על המציע/ים ועל חשבונו/ם בלבד והחברה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם למציע/פונה בעקבות קול קורא זה.
  • ההחברה מתחייבת לשמור על סודיות ביחס למידע שיצוין בפניה/הצעה כמידע חסוי.

מסמך הבהרות מס’ 1

מסמך הבהרות מס’ 2

בברכה,
ניסים סלמן,
מנכ”ל החברה