קול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגרי יועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים בתחום פסולת, פסולת פנאומטית ומחזור

מהות ההזמנה ועיקרי ההתקשרות

 1. 1. חברת הלר (להלן: “החברה“) מזמינה בזאת יועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים בעלי השכלה וניסיון מקצועי בתחומם (להלן: “יועצים“), כמפורט בהזמנה זו להלן (להלן: “ההזמנה“) להגיש הצעה לצורך צירופם למאגר היועצים של החברה, בתחומים המפורטים להלן: פסולת, פסולת פנאומטית ומחזור(לעיל ולהלן: “מאגר היועצים” או “המאגר“).
 2. 2. בכוונת החברה להכניס למאגר היועצים משתתפים אשר עונים על כל הדרישות המפורטות בנספח מס’ 3 להזמנה זו ואשר ימצאו על ידה מתאימים להיכלל במאגר, בהתאם לניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום עיסוקם.
 3. 3. מובהר כי עצם הכניסה למאגר אינה מקנה למי מהיועצים שיכללו במאגר זכות לביצוע שירותים בפועל, בהיקף כלשהו, או לקבלת תמורה כלשהי. מעת לעת, ככל שיהיה לחברה צורך בקבלת שירותי ייעוץ בתחום הרלוונטי ובכפוף לקבלת תקציב מתאים לקבלת השירותים, ההברה תערוך הליך התמחרות (שייערך בכתב או באופן ממוכן) בין היועצים הכלולים במאגר, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לנהלי החברה
 4. 4. ההברה לא תהיה חייבת לפנות במסגרת הליך התמחרות כאמור לכל היועצים הכלולים במאגר או לשתף כל אחד מהיועצים במספר מינימלי של הליכי התמחרות או להעביר אליהם הזמנות עבודה בתדירות כלשהי ו/או היקף כספי כלשהו. כמו כן, ההברה איננה מתחייבת להעביר למי מהיועצים שיכללו במאגר הזמנות עבודה בהיקפים כלשהם או במועדים כלשהם, והיא שומרת על זכותה להזמין את השירותים מבעלי מקצוע שלא נכללים במאגר, לשנות את כמות היועצים הכלולים במאגר, לפרסם הזמנה נוספת להצטרף למאגר, לנהל משא ומתן עם היועצים הכלולים במאגר וכיו”ב, והכל על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין. בהגשת ההצעה, מוותרים המשתתפים במפורש על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 5. 5. במקרה של התמחרות כאמור, ההברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למסור את כל השירותים נשוא ההתמחרות ליועץ מסוים או לפצל את השירותים נשוא ההתמחרות בין מספר יועצים שישתתפו בהתמחרות.
 6. 6. משתתפים בהזמנה זו שיבחרו על ידי החברה ויצורפו למאגרי היועצים יידרשו לספק את שירותי הייעוץ בכל היקף שהוא, בכפוף להזמנות עבודה חתומות שתועברנה להן ע”י החברה.
 7. 7. היועצים שיצורפו למאגר

– אין מגבלה ביחס לכמות היועצים שניתן יהיה לצרף למאגר.

– מבין המשתתפים שיגישו הצעה להצטרף למאגר יצורפו המשתתפים אשר הצעתם עומדת בכל תנאי הסף להגשת הצעה.

 1. 8. הזמנה זו כוללת את הנספחים כדלקמן:

נספח מס’ 1 – טופס הצעת המשתתף;

נספח מס’ 2 – תיאור השירותים ביחס לתחום הרלוונטי;

נספח מס’ 3– תנאי סף להגשת הצעה לצירוף למאגר;

נספח מס’ 4 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל”ו – 1976;

נספח מס’ 5 – שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים;

תנאי סף להשתתפות בהליך

 1. 9. רשאים להשתתף בהליך יחידים או תאגידים, אשר עונים על כל דרישות הסף המפורטות בנספח מס’ 3 להזמנה זו.

רשאים להגיש הצעה מציעים העונים בעצמם או באמצעות בעל מניות/זכויות בעלות בשותפות המחזיק לפחות ב-30% מהבעלות בו במועד הגשת ההצעה על כל דרישות הסף המפורטות בנספח מס’ 3.

מסמכים שיש לצרף להצעה

 1. 10. על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן:
  • כל מסמכי הזמנה זו, הנספחים להזמנה ולרבות הודעות ומסמכי הבהרה, אם הופצו) כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד וכאשר ההסכם, התצהירים וכל הנספחים חתומים במקום המיועד לחתימת המשתתף.

היה המשתתף יחיד, יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף לכך את חתימתו; היה המשתתף תאגיד, יחתמו מורשי החתימה מטעם התאגיד, תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד וחותמת התאגיד.

 • קורות חיים מפורטים של המשתתף ו/או במידה שהמשתתף הוא תאגיד או משרד יועצים, פרופיל של התאגיד או המשרד.
 • המסמכים המפורטים בנספח מס’ 3 להזמנה זו, הדרושים לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף להגשת הצעה לצירוף למאגר.
 • צילום ת.ז. במקרה שהמשתתף הוא יחיד, או העתק תעודת התאגדות במקרה שהמשתתף הוא תאגיד. במקרה שהמשתתף הוא תאגיד יצורף בנוסף אישור עו”ד / רו”ח בדבר זכויות החתימה בשם התאגיד.
 • תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל”ו-1975.
 • אישורים ברי תוקף על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי כל דין, לרבות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל”ו-1976 ואישור על ניכוי מס במקור.
 • תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976, בנוסח המצורף כנספח מס’ 4 להזמנה זו.
 • שאלון בדבר היעדר ניגוד עניינים כשהוא מלא וחתום על ידי המשתתף או על ידי מי שאמור לבצע את העבודה מטעמו, בנוסח המצורף כנספח מס’ 5 להזמנה זו.
 • טופס הצעת המשתתף כשהוא מלא וחתום על ידי המשתתף, בנוסח המצורף כנספח מס’ 1 להזמנה זו.
 1. 11. החברה תהיה רשאית לדרוש מכל המשתתפים בהליך זה ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו או להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף, על פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא.

הגשת ההצעה

 1. 12. על המשתתף להגיש את הצעתו באמצעות תיבת דוא”ל לגב‘ רינה מזרחיRina.Mizrahi@hlr.co.il, בכותרת הדואל ירשם “קול קורא להיכלל במאגר יועצים בתחום פסולת, פסולת פנאומטית ומחזור בלבד, לא יאוחר מיום א’, 10/4/2022 בשעה 12:00 (להלן: “המועד האחרון להגשת הצעות“).
  לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו יש לפנות לגב‘ אינה פודריאדציק באמצעות דואר אלקטרוניInna.Podriadchik@hlr.co.il 

מסמכים שיישלחו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל או מסמכים שלא יוגשו בדרך הנקובה לעיל, לא יתקבלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות לתקופה נוספת, בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה תחולנה על המשתתף בלבד.

 1. 13. בעצם הגשת הצעתו, נותן המשתתף את הסכמתו לכל התנאים הכלולים במסמכי ההזמנה, לרבות הסכם המסגרת, ומוותר ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ההזמנה לרבות סבירותם. כמו כן, הגשת הצעה כאמור כמוה כאישור, הסכמה וכהצהרה של המשתתף, שכל פרטי ההזמנה ומסמכי ההזמנה ידועים ונהירים לו וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות לביצוע השירותים הרלוונטיים.

בחינת ההצעות ובחירת המשתתפים שיצורפו למאגר

 1. 14. המשתתפים שיכנסו למאגר היועצים יהיו אלו אשר עומדים בכל תנאי הסף וימצאו על ידי העירייה מתאימים להיכלל במאגרי היועצים, בהתאם לניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום עיסוקם, וככל שצורף, על פי אמות המידה המקצועיות.
 2. 15. החברה תהיה רשאית לפנות לממליצים של המשתתף או למזמיני עבודות קודמות שהמשתתף ביצע עבורם שירותים (בין אם צוינו בהצעת המשתתף ובין אם לא) ולבקש מהם פרטים ומידע נוסף אודות המשתתף.
 3. 16. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתפים הבהרות ביחס להצעתם ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים. המשתתפים ימסרו לעירייה כל מידע ו/או מסמך שיתבקש על ידה והם מתחייבים לשתף פעולה עם החברה, ככל שידרשו לכך. במקרה בו משתתף יסרב לשתף פעולה כאמור, החברה תהיה רשאית להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 4. 17. החברה תהיה רשאית לזמן את המשתתפים, כולם או חלקם, לראיון בפני נציגי העירייה, במטרה להתרשם ממקצועיותו, בקיאותו בתחום וניסיונו הקודם של המשתתף.
 5. 18. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשקול בעת בחינת ההצעות, בין היתר, את ניסיונו המקצועי, כישוריו, טיב עבודתו ואמינותו.

הוראות כלליות

 1. 19. לקבלת פרטים נוספים או הבהרות בנושאים הקשורים להזמנה זו ניתן לפנות לגב’ אינה פודריאדצ’יק, באמצעות דואר אלקטרוני: Inna.Podriadchik@hlr.co.il .
 2. 20. פניות כאמור תעשנה בכתב בלבד ותוגשנה עד 5 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. במסגרת הפנייה על הפונה לציין את מספר ההזמנה ותחום המאגר (כמפורט בכותרת המסמך), וכן את שמו ומס’ פקס או כתובת דואר אלקטרוני. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו במידת הצורך גם באתר האינטרנט של העירייה.
 3. 21. החברה רשאית בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הזמנה זו, ביוזמתה או בהמשך לפניה שהתקבלה אצלה. שינויים ותיקונים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של החברה, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה, יחתמו על ידי המשתתף ויצורפו להצעתו. מודגש כי האחריות לעקוב אחר פרסום השינויים באתר האינטרנט מוטלת באופן בלעדי על המשתתפים והמתעניינים.
 4. 22. החברה לא תהיה אחראית לפירושים או הסברים בעל פה שניתנו או יינתנו למשתתפים או למתעניינים בנוגע להזמנה ואלו לא יחייבו את החברה. את החברה יחייבו אך ורק מסמכי ההזמנה ותשובות לשאלות הבהרה או הבהרות מטעם החברה שנמסרו ו/או פורסמו בכתב.
 5. 23. כל שינוי או תוספת שייעשו על ידי המשתתף במסמך כלשהו ממסמכי ההזמנה, לרבות בתנאי הסכם המסגרת, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את החברה והדבר עלול לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 6. 24. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה או לדחות את כל ההצעות או חלקן, לרבות את ההצעה המיטבית, לבטל בכל שלב את ההזמנה, לנהל משא ומתן עם המשתתפים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות, לפרסם הזמנה חדשה ו/או נוספת להגשת הצעות להיכלל במאגר בתנאים שונים ו/או זהים, להחליט לאחר הקמת המאגר על הזמנת שירותים ו/או עבודות בכל דרך אחרת בהתאם לכל דין ו/או על צמצום היקף המאגר ו/או התקשרות עם יועצים שאינם נכללים במאגר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. 25. למען הסר ספק יובהר כי הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו כפוף להוראות דיני המכרזים.
 8. 26. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בעתיד מכל יועץ אשר יכלל במאגר להמציא לה מסמכים נוספים, ככל שיידרש, להוכחת התאמת מאפייניו וכישוריו בנושאי התקשרות ייחודיים.

הודעה על כניסה למאגר היועצים

 1. 27. החברה תמסור למשתתפים שנבחרו להיכלל במאגר היועצים הודעות מתאימות על כניסתם למאגר. מובהר, כי החברה תהא רשאית לפרסם את שמות היועצים הכלולים במאגר היועצים וכן את תחומי עיסוקם וכן ההיקף הכספי של ההתקשרויות עימם באתר האינטרנט של העירייה או בכל דרך אחרת, כפי שהיא תמצא לנכון.

גריעה ממאגר היועצים

 1. 28. החברה תהיה רשאית לגרוע מהמאגר יועצים שהחברה לא תהיה שבעת רצון מעבודתם ו/או יועצים שלא יהיו רשאים עוד לתת את השירותים הדרושים במסגרת הזמנה זו על פי כל דין ו/או יועצים שהעירייה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות בהסכם המסגרת עימם בגין אחת או יותר מהסיבות המנויות בהסכם המסגרת, ובמידה שהוחלט על ביטול ההתקשרות כאמור.