קול קורא לרישום במאגר יועצים של החברה לפעילות הפקת אנרגיה מפסולת

א. רקע

עיריית רחובות באמצעות הל”ר החברה לפיתוח רחובות בע”מ (להלן: “החברה“) מעוניינת לקדם פרויקטים של יזמות כלכלית סביב הטיפול בפסולת העירונית, למשל באמצעות הפקת אנרגיה מפסולת.

כמות הפסולת מהמגזרים השונים הולכת וגדלה עם גידול האוכלוסייה ורמת החיים.

מכאן חשיבותו הרבה של נושא הפקת אנרגיה מפסולות בשיטות שונות כדוגמת ביומאסה, ביוגז, גזיפיקציה, פירוליזה וכו’ שכן באמצעות שיטות אלו נוכל לשמר את המשאבים המתכלים תוך צמצום הפסולת, מהלך שיתרום  להפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה העירונית.

בעקבות שורה של התפתחויות כלכליות וטכנולוגיות, הפסולת שאנו רגילים לראות כמטרד סביבתי משנה פניה והופכת להיות משאב חיוני בתהליך הפקת האנרגיה.

תהליך שכזה תומך בכלכלה ותורם להפחתת זיהום הסביבה ושיפור איכות החיים.

הל”ר מזמינה בזאת יועצים, אשר עונים על תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים של החברה לצורך ליווי עתידי בהוצאת פרויקטים רלוונטיים אל הפועל.

ב. להלן תנאי סף למאגר של יועצים לפעילות הפקת אנרגיה מפסולת

יש לצרף מסמכים תומכים להוכחת עמידה בתנאי הסף הרשומים להלן:

 1. למציע ו/או מי מטעמו השכלה רלוונטית: MSC הנדסת סביבה ו/או BSC הנדסה מכאנית ו/או MSC M.Sc.Agr  מדעי החיים ו/או  תארים מדעיים מקבלים רלוונטיים לתחום העיסוק של הקול הקורא.
 2. למציע הכרות עם ממשקים עירוניים לרבות: בתי אב למגורים, עסקים/חברות ואזורי תעסוקה, ארגונים ציבוריים וכו’.
 3. למציע הכרות עם מגוון טכנולוגיות רלוונטיות הנוגעות להפקת אנרגיה מפסולת.
 4. יתרון: למציע בעל ניסיון בתכנון וליווי מכרזי של פרויקטי תשתית בהיקף מצטבר מינימאלי של 3 מלש”ח ₪ (כולל מע”מ), במהלך העשור האחרון.

“תשתית” משמעה כל אחד מאלה: מתקן התפלה, תחנת כוח, מתקן לטיהור שפכים, מתקן לטיפול בפסולת, מתקן טיפול בקולחין, מתקן טיפול במים, מתקן קוגנרציה, מתקן טיפול בתמלחת.

 1. המציע הוא יחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין. נא לצרף אישור בהתאם לנוסח נספח א’.
 2. המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976. נא לצרף אישור בהתאם לנוסח נספח ב’.
 3. המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1976.
 4. המציע מחזיק בתעודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות   ותשלום חובות מס), התשל”ו-1967.
 5. המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע”מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק.
 6. על המציע להיות נעדר קרבה לעובד החברה ו/או העירייה ו/או לחבר מועצת העירייה. להוכחת עמידה בתנאי זה יחתום המציע על הצהרה בנוסח המצורף כנספח ג’.
 7. על המציע להצהיר כי הינו נעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה ו/או בעבירה שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס,  אי מתן קבלות רשמיות וכד’, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ”א – 1981, בנוסח נספח ד’.
 8. המציע הינו בעל כל האישורים והרישיונות הדרושים ע”פ דין.

ג. הגשת בקשה

 1. החברה מזמינה מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי הקול הקורא להגיש הצעתם, הכל בהתאם להוראות הקול הקורא ובצירוף המסמכים הנדרשים, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו hlr.co.il , תחת לשונית מאגר ספקים על המציע למלא פרטיו באתר ביחד עם כל הטפסים הנדרשים המפורטים בפנייה זו.
 2. יודגש בזאת כי כחלק מהגשת הבקשה להכלל במאגר יידרשו המבקשים להתחייב בכתב, כי ימציאו ליועץ המשפטי של החברה כל מידע הדרוש לו על מנת לבחון אם קיים חשש לניגוד עניינים וכי אם ייבחרו, יעמדו בתנאים הקבועים בחוזר מנכ”ל 2/2011.
 3. את המסמכים יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח באמצעות המייל אל סמנכ”ל פיתוח עסקי בהל”ר, עו”ד עדי מוטולה-ספיר:  adi.motola@hlr.co.il
 4. ניתן להגיש בקשות הצטרפות החל מיום ה’, ה- 18.11.21 ועד ליום ה’, ה- 16.12.21.

ד. התקשרות עם יועץ מתוך המאגר

 1. לצורך בחירת יועץ לביצוע עבודה מסוימת, תיערך פניה תחרותית ליועצים הכלולים במאגר (לעיל ולהלן: “הפניה ליועצים” או “פניה תחרותית“).
 2. מספר היועצים אליהם תופנה הפנייה ליועצים ייקבע על פי נהלי החברה.
 3. הפנייה ליועצים תהא ככל הניתן עפ”י סבב מחזורי שוויוני והוגן המעניק את מירב היתרונות לחברה. החברה תהא רשאית לשקול שיקולים נוספים, ובין היתר: היקף השירותים הנדרשים, טיבם, מספר הפניות שבוצעו ליועץ מסוים, מספר הפניות בהן זכה יועץ מסוים, ניסיון עבר של החברה עם היועץ, עומס העבודות המוטל על כל יועץ, שיקולים של טובת העבודות הציבוריות כגון הומוגניות ואחידות וכיוצ”ב.
 4. הוועדה תבחר את היועץ שהצעתו הינה ההצעה המיטיבה ביותר על פי כלל אמות המידה, בכפוף לזכויות השמורות לחברה על פי נהליה.
 5. לאחר סיום בדיקתן של כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים, תיתן הוועדה את החלטתה בכתב.
 6. החברה תהיה רשאית לחרוג מן האמור לעיל בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
 7. היועץ שייבחר כזוכה בהליך ההתמחרות יידרש למלא, בטרם ההתקשרות עמו וכתנאי סף להתקשרות זו, טופס פרטי ספק ולהציג אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ותשלום חובות מס, התשל”ו – 1976, ואישור על היותו עוסק מורשה כל זאת אם לא הוצגו על ידיו בעת הרישום למאגר. ההתקשרות עם היועץ תיעשה בכפוף לבדיקת היעדר חשש לניגוד עניינים, בהתאם לחוזר מנכ”ל ומילוי השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים על ידי היועץ, אשר יהווה תנאי להתקשרות עם היועץ. השאלון, המהווה תנאי להתקשרות עם היועץ, כאמור, מופיע באתר החברה. לא תותר העסק יועץ קודם שנחתם עמו הסכם התקשרות ואושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים.
 8. יועץ לא יועסק על ידי החברה אלא לאחר שייחתם עמו הסכם התקשרות בנוסח המקובל בחברה (אשר יצורף לפניה ליועצים או יפורסם באתר החברה) ואשר אושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים. היועץ מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

ה. הבהרות

 1. בכל שאלת הבהרה הנוגעת לקול קורא זה ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני לסמנכ”ל פיתוח עסקי, עו”ד עדי מוטולה ספיר באמצעות דוא”ל:  adi.motola@hlr.co.il עד ליום א’, 28.11.21.
 1. החברה שומרת לעצמה את הרשות ליתן מענה לשאלות אף לאחר חלוף המועד הנ”ל.
 1. מועמד המגיש מועמדות לקול קורא זה הסכים לכל תנאיו והינם מקובלים עליו.
 1. בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך.

בברכה,
ה.ל.ר- החברה לפיתוח רחובות