קול קורא משלים להצטרפות למאגר יועצים של מינהלות (במיקור חוץ) לקידום התחדשות עירונית ברחובות

ה.ל.ר. – החברה לפיתוח רחובות בע”מ

קול קורא משלים להצטרפות  למאגר יועצים של מינהלות (במיקור חוץ) לקידום התחדשות עירונית ברחובות

לנוחותכם להלן הנספחים:

נספח 1 – טופס בקשה להצטרפות עדכון פרטי יועץ – למילוי באתר

נספח 2 – תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח 3 – טבלת ריכוז ניסיון לפי תחום התמחות חבר הצוות

 

1. כללי

 • ה.ל.ר. – החברה לפיתוח רחובות בע”מ (“החברה” או “הלר”) מעוניינת לעדכן ולהרחיב את מאגר היועצים שלה בתחום של מינהלות להתחדשות עירונית (להלן גם: “תחום הייעוץ“), בכפוף לעמידה בתנאי הסף המפורטים להלן.
 • החברה מעוניינת ליצור מאגר של מינהלות אשר ילוו פרויקטים של התחדשות עירונית ועתידות לפעול במתכונת אזורית ו/או מתחמית בהתאם לצורך.

ולשיקול דעת החברה והעירייה.

 • מודגש: מטרת הליך זה הינה הקמת מאגר יועצים בתחום הייעוץ. אין בפרסום הודעה זו ו/או ביצירת המאגר כדי לחייב את החברה באופן כלשהו להזמין עבודות/שירותים כלשהם מאיזה מהיועצים אשר ייכללו במאגר ו/או כדי למנוע מהחברה לפעול להרחבת המאגר ולצרף יועצים חדשים ו/או לאתר יועצים נוספים באופן יזום על פי צרכיה ו/או לצאת למכרז פומבי לקבלת הצעות בתחום הייעוץ או לבצע פרויקטים בתחום הייעוץ בעצמה.

2. מטרות המינהלת ופעילותה

 • המינהלת עתידה לפעול כגורם מתכנן, מתכלל, מתאם ומלווה, שיפעל לקידום ומימוש פרויקטים של התחדשות עירונית במרקם עירוני קיים לרבות במסגרת “פינוי-בינוי”, “עיבוי-בינוי”, ו”תמ”א 38″ (להלן: “הפרויקטים“), בהתאם להוראות החוק, הדין ולמדיניות העירייה והחברה במתחמים שיקבעו מראש לרווחת תושבי העיר.
 • המנהלת תפעל בכפיפות לחברה ותעבוד בשיתוף פעולה עם העירייה, החברה ובעלי נכסים המעוניינים לקדם הליכי התחדשות עירונית במתחמים שיקבעו ע”י החברה, לשיקול דעתה הבלעדי לרבות על פי מדיניות העירייה ויפורטו בהליכי תיחור שיצאו על ידה מעת לעת.
 • המינהלת תהא הגורם המקצועי המייעץ לחברה ולעירייה, הבוחן, בין היתר, את היתכנותם של הפרויקטים, השתלבותם במארג העירוני, השפעתם על הסביבה וקביעת סדרי עדיפויות. המנהלת תפעל כגורם מתאם ומסנכרן בין כל הגורמים, הלוקחים חלק או הדרושים לקידומם של הפרויקטים, ובכלל זה, בין היתר, בין גורמי העירייה (כגון מחלקות: תכנון, רווחה, שפ”ע, רישוי וחינוך), רשויות התכנון, ורשויות הרישוי, מחד, לבין המעוניינים והמתעניינים בפרויקטים ובהם תושבי העיר, בעלי הזכויות ויזמים/קבלנים, מאידך.
 • על תפקידי המנהלת ייכללו, בין היתר, כל אלה*:
  • גיבוש ועיבוד, ככל הנדרש ובהנחה ואין תכנון רלוונטי קיים, הצגת חלופות תכנוניות ובינוי עקרוני, לתאי שטח (מרחבים אורבניים), אשר יכללו ערוב שימושים כגון: מגורים, מסחר, תעסוקה, משרדים, פעילויות פנאי וכו’ תוך התחשבות בהיבטים כלכליים, קניינים, סביבתיים ואחרים.
  • גיבוש וניתוח פרוגרמה לכל אחת מהחלופות אשר תלווה ע”י שמאי וכלכלן.
  • ניהול תהליך הכרזת מתחמים אל מול משרד הבינוי והשיכון.
  • גיוס משאבים ממשלתיים שיפורסמו מעת לעת לטובת פרויקטים שונים בתחום ההתחדשות העירונית.
  • ניהול הליכי שיתוף הציבור בכל תהליכי הפרויקט, תוך איתור בעלי נכסים וניהול פעולות הסברה מטעם המינהלת.
  • הכנה והגשה של תב”עות נקודתיות ו/או היתרי בניה לפי הצורך והנסיבות.
  • דיווח שוטף לעירייה ולחברה בדבר התקדמות הפרויקט עד מימושו.
  • השתתפות בישיבות החברה ו/או העירייה ו/או ועדות רלוונטיות ככל שיידרש.
  • מתן מידע לתושבים, יזמים ובעלי מקצוע בתחום ההתחדשות העירונית במתחמים הרלוונטיים.
  • ביצוע פעולות הסברה והליכי שיתוף ציבור לתושבים, בין היתר, באמצעות קיום כנסי תושבים, ופרסום חומרי הסברה והדרכה בנושא, תוך תרגומם לשפות הרלוונטיות לתושבי האזור.
  • טיפול בהסרת חסמים וסיוע בהאצת הטיפול בפרויקטים להתחדשות עירונית במחלקות התכנון והרישוי בעירייה.
  • סיוע בהתארגנות תושבים וכן בהתקשרות עם יזם בין היתר בדרך של ערכית מכרז או פנייה לקבלת הצעות, בתהליך אשר יגובש ביחד עם החברה.
  • ביצוע כל פעולה הנדרשת לצורך קידום הפרויקט ומתן שירותי ניהול, תאום, תכנון ופיקוח לתושבי העיר/בעלי זכויות, החברה והעירייה.
  • יצירת מאגר מידע תכנוני זמין של כלל התוכניות להתחדשות עירונית הקיימות באזור/מתחם העבודה שיסוכם עמן- הן של הרשות והן של היזמים.
  • ביצוע סקר שביעות רצון מול תושבי מתחמים בפרויקטים שיוגדרו, אחת לשנה, לפי דרישה.

 

*מילוי התפקידים ייעשה בכפוף לאישור מראש ובכתב של החברה, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכפוף לכל דין.

 

 • יובהר כי מינהלת שתיבחר לפעול במתחם מסויים תפעל יחד עם החברה והעירייה לרווחת הדיירים/בעלי הדירות ותימנע, בהסדר ניגוד עניינים מראש, מכל פעילות עסקית עם יזמים הפועלים במתחם. המינהלת תחתום על שאלון ותצהיר לאיתור ניגוד עניינים כמתחייב מהוראות חוזר מנכ”ל משרד הפנים 2/2011.
 • מודל התגמול של המינהלות ייגזר משווי הפרויקט וישולם על ידי היזם, לאחר חתימת החוזה בין הדיירים ליזם שייבחר על ידם, בהתאם לאבני דרך שייקבעו בהסכם בין החברה לבין המינהלת כמקובל בחברה.

3. תנאי סף

רשאי להירשם במאגר מי שעונה על הדרישות המצטברות הבאות:

 • המבקש הינו תאגיד רשום כדין בישראל.
 • המבקש הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל”ו 1976;
 • המבקש פועל באמצעות צוות ליבה מקצועי, הכולל, לכל הפחות:
  • מנהל פרויקט, שניהל לפחות שני (2) פרויקטי התחדשות עירונית שהתכנית החלה על מתחמי הפרויקטים, אושרה.
  • אדריכל מומחה בתכנון ערים והתחדשות עירונית, שהיה שותף בעריכה ואישור של לפחות 2 תכניות של התחדשות עירונית.
  • שמאי מקרקעין עם ניסיון בתחום ההתחדשות העירונית שהיה שותף בעריכה ואישור של לפחות 2 תכניות של התחדשות עירונית.
  • יועץ מיסוי (רו”ח או יועץ מס מומחה למיסוי).
  • כלכלן בעל ניסיון בתחום המקרקעין והבנייה.
  • יועץ חברתי אשר ילווה תהליכי שיתוף ציבור ויהא אמון על קשרי קהילה בעל ניסיון של לפחות שנתיים בליווי תושבים בהליכי שיתוף ציבור של התחדשות עירונית.
 • המבקש ניהל ו/או מנהל לא פחות מ- 8 פרויקטים של התחדשות עירונית ובלבד ששניים מהם כוללים בניה של לא פחות מ – 12 יחידות דיור חדשות, כל אחד, ולגביהם הוצא/ו היתר/י בניה.

4. הגשת בקשה

 • החברה מזמינה מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי הקול הקורא להגיש הצעתם, הכל בהתאם להוראות הקול הקורא ובצירוף המסמכים הנדרשים, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו hlr.co.il , תחת לשונית מאגר ספקים (קול קורא משלים להצטרפות למאגר היועצים בתחום של מנהלת התחדשות עירונית) על המציע למלא פרטיו באתר ביחד עם כל הטפסים הנדרשים המפורטים בפנייה זו.
 • יודגש בזאת כי כחלק מהגשת הבקשה להכלל במאגר יידרשו המבקשים להתחייב בכתב, כי ימציאו ליועץ המשפטי של החברה כל מידע הדרוש לו על מנת לבחון אם קיים חשש לניגוד עניינים וכי אם ייבחרו, יעמדו בתנאים הקבועים בחוזר מנכ”ל 2/2011.

5. בחינת הבקשות

 • בקשת מבקש תיבדק על ידי ועדת ההתקשרויות (להלן: “הועדה“), אשר תבדוק עמידת המבקש בתנאי הסף, התאמתו לתחום הייעוץ, תבחן את המסמכים שצורפו, תדון ותכריע בכל בקשה.
 • אם לא התקיימו במבקש תנאי הסף, תקבע זאת הוועדה ותציין זאת בהחלטתה.
 • במסגרת בחינת הבקשות, תהא הוועדה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות למבקשים כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה.
 • לועדה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מבקש למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם באם המבקש עומד בתנאי הסף הרלוונטיים לרבות בשל אי המצאת אמצעי הוכחה לעמידה בהם.
 • הועדה תודיע למבקש על החלטתה ונימוקיה.

6. מסמכי הבקשה ומסמכים ואישורים שיש לצרף לה, להוכחה עמידה בתנאי הסף:

המבקש יגיש  את כל אלה:

 • טופס בקשה להצטרפות בנוסח המצורף כנספח 1, אליה מצורפת הצהרה לחתימת המבקש המאשרת את אמיתות המידע שנימסר.
 • תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם, על פי העניין;
 • תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מע”מ;
 • תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף כנספח 2;
 • אישור תקף מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי דין חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל”ו-1976;
 • קורות חיים/פרופיל, המעיד על עמידת המבקש בתנאי הסף בסעיף 3.3 לעיל, תוך פירוט חברי צוות הליבה המקצועי בתחומים המקצועיים המפורטים בסעיף 3.3, לפחות, נסיונם המקצועי, רשיונות ו/או תעודות השכלה, לפי העניין ובהתאם להוראות הדין ביחס לכל תחום מקצועי.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, להוכחת ניסיון חברי הצוות המנויים בסעיפים 3.3.1- 3.3.3 ו- 3.3.6 לעיל (מנהל הפרויקט, האדריכל, השמאי והיועץ החברתי), יגיש המבקש טבלה בנוסח המצורף כנספח 3 ויצרף אליה את האסמכתאות הנדרשות בה;
 • לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 3.4 לעיל, יצרף המציע להצעתו טבלה המפרטת לפחות 8 פרויקטים של התחדשות עירונית בניהול המבקש, הכוללת את הפרטים הבאים:
  • שם הפרויקט.
  • כתובת הפרויקט.
  • תיאור הפרויקט ומספר יחידות הדיור במסגרתו (מקור וחדשות).
  • שלב הפרויקט, תוך ציון אם ניתן היתר בניה אם לאו. המבקש יצרף העתק היתר הבניה במידה וניתן לפרויקט.
  • במידת האפשר- איש קשר מטעם נציגות הדיירים לרבות פרטי התקשרות עמו.
 • באחריות המבקש לעדכן את החברה בדבר כל שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר וליצירת קשר עימו.

7. מועד אחרון להגשת הבקשה להצטרף

ניתן להגיש בקשות הצטרפות החל מתאריך 28/10/2018 ועד לתאריך 22/11/2018.

אופן ההגשה הוא כמפורט בסעיף 4  לעיל.

8. התקשרות עם יועץ מתוך המאגר

 • לצורך בחירת יועץ לביצוע עבודה מסויימת, תיערך פניה תחרותית ליועצים הכלולים במאגר (לעיל ולהלן: “הפניה ליועצים” או “פניה תחרותית“).
 • מספר היועצים אליהם תופנה הפנייה ליועצים ייקבע על פי נהלי החברה.
 • הפנייה ליועצים תהא ככל הניתן עפ”י סבב מחזורי שוויוני והוגן המעניק את מירב היתרונות לחברה. החברה תהא רשאית לשקול שיקולים נוספים, ובין היתר: היקף השירותים הנדרשים, טיבם, מספר הפניות שבוצעו ליועץ מסויים, מספר הפניות בהן זכה יועץ מסויים, נסיון עבר של החברה עם היועץ, עומס העבודות המוטל על כל יועץ, שיקולים של טובת העבודות הציבוריות כגון הומוגניות ואחידות וכיוצב’.
 • היועץ שייבחר כזוכה בהליך ההתמחרות יידרש למלא, בטרם ההתקשרות עמו וכתנאי סף להתקשרות זו, טופס פרטי ספק ולהציג אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ותשלום חובות מס, התשל”ו – 1976, ואישור על היותו עוסק מורשה כל זאת אם לא הוצגו על ידיו בעת הרישום למאגר. ההתקשרות עם היועץ תיעשה בכפוף לבדיקת היעדר חשש לניגוד עניינים, בהתאם לחוזר מנכ”ל ומילוי השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים על ידי היועץ, אשר יהווה תנאי להתקשרות עם היועץ. השאלון, המהווה תנאי להתקשרות עם היועץ, כאמור, מופיע באתר החברה. לא תותר העסק יועץ קודם שנחתם עמו הסכם התקשרות ואושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים.
 • יועץ לא יועסק על ידי החברה אלא לאחר שייחתם עמו הסכם התקשרות בנוסח המקובל בחברה (אשר יצורף לפניה ליועצים או יפורסם באתר החברה) ואשר אושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, בהתאם לשאלון שמילא היועץ לעניין ניגוד עניינים. היועץ מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
 • הליך פניה תחרותית
  • החברה תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ליועצים מתוך המאגר על מנת לקבל מהם הצעות בקשר לפרויקט מסויים.
  • הצעות תוגשנה בהתאם להוראות שייקבעו בפנייה ליועצים.
  • בדיקת הצעות תתקיים במרוכז במועד מאוחר יותר למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ותיעשה על בסיס מחיר ו/או איכות, הכל כפי שייקבע בפנייה התחרותית.
  • הוועדה תבחר את היועץ שהצעתו הינה ההצעה המיטיבה ביותר על פי כלל אמות המידה, בכפוף לזכויות השמורות לחברה על פי נהליה.
  • לאחר סיום בדיקתן של כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים, תיתן הוועדה את החלטתה בכתב.
 • החברה תהיה רשאית לחרוג מן האמור לעיל בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

9. הבהרות

 • בכל שאלת הבהרה הנוגעת לקול קורא זה ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני galitv@hlr.co.il עד ליוםֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ה’,  4/11/2018 ,שעה: 12:00.
 • החברה שומרת לעצמה את הרשות ליתן מענה לשאלות אף לאחר חלוף המועד הנ”ל.
 • מועמד המגיש מועמדות לקול קורא זה הסכים לכל תנאיו והינם מקובלים עליו.

בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך.

 

בכבוד רב,
ניסים סלמן
מ נ כ “ל