תנאי שימוש באתר האינטרנט www.hlr.co.il (“האתר”)

תנאי שימוש באתר האינטרנט : www.hlr.co.il
1. כללי
1.1. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש באתר (“תנאי השימוש”). תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. לפיכך יש לקרא אותם בקפידה.
1.2. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין ה.ל.ר. החברה לפיתוח רחובות בע”מ (“החברה”), המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או מפרסם ו/או גולש באתר (” המשתמש”). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקף השינוי ממועד פרסומו. כמו כן, החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
1.3. המפה המתפרסמת באתר ואשר כוללת את בתי העסק השונים בפארק ת.מ.ר. מתפרסמת כשירות למשתמש ואין בה ו/או במידע שבה כדי להטיל על החברה חובה איזו שהיא כלפי המשתמש החברה אינה אחראית לכל טעות, שיבוש, השמטה תוספת או כל פגם המופיעים באתר ובכלל זה במפה.
1.4. תכנים של המפרסמים באתר (כולל תמונות, פרטים, מחירים, מבצעים, המלצות וכיוצ”ב’) נערכים ומתפרסמים באתר על ידי המפרסמים ו/או מי מטעמם ועל אחריותם הבלעדית והמוחלטת. החברה אינה אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים בתכנים אלה לרבות לעניין מחירים. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו למשתמש שיפעל על בסיס התכנים הללו והסתמכות עליהם הינה באחריות הבלעדית של המשתמש.
1.5. יודגש כי האתר איננו משמש כאתר מכירות וכי החברה לא תחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם לגולשים.
1.6. החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.
1.7. בעשיית שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך. יש להימנע מפרסום תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות; תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בהם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי עסק מפרסמים אחרים ו/או צד שלישי; כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; תכנים הפוגעים בפרטיות; תכנים הפוגעים בזכויות הקניין הרוחני של צד ג’ ו/או שאינם שלך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
1.8. במידה שנמצא במידע שבאתר חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, המשתמש מתבקש להודיע על כך לכתובת מייל : odel@hlr.co.il או באמצעות טלפון : 08-9480100
1.9. השימוש בלשון זכר הינו לצורכי הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמש.
2. הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה
2.1. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמסרים לפרסום לרבות על גבי המפה שבאתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמש. כמו כן החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש, רכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.
2.2. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, המפורסמים באתר נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי אינה כוללת את החברה כצד בעסקה, והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים מקושרים. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, אין בהימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים משום אישור למהמנותו, אמינותו ו/או נכונותו .
2.3. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר.
2.4. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
3. קניין רוחני
3.1. תוכן האתר (להוציא תכנים של מפרסמים) הוא רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשכפל, למסור לצד שלישי, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
3.2. המשתמש מסכים כי החברה רשאית, באופן בלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים באתר, ומוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אלה לרבות בעילה של הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.
3.3. המשתמש מתחייב ומצהיר כי הוא בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים שהינו מעביר לחברה לצורך פרסום באתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.
4. שיפוי
4.1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת הדין על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.
5. הסכמה לתנאי השימוש באתר
5.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימוש המשתמש באתר אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש. בעצם השימוש באתר, מסכים המשתמש לעמוד בכל תנאי השימוש.
על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.