מכרז פומבי מס’ 17/2020

לאספקה והתקנת מתקני משחק, כושר, הצללות ומצעים בולמי נפילה וכן ביצוע עבודות תיקונים ואחזקה בגינות ציבוריות, מוסדות חינוך ותרבות ברחבי העיר.

מכרז הסתיים

מסמכים