מכרז פומבי מס’ 1/2021

הזמנה להציע הצעות להשכרה והפעלת בית קפה / בית מאפה בעיר רחובות

רחוב הרב יעקב מזרחי שכונת “רחובות הצעירה”, גוש 5478 , חלקה 33.

מכרז הסתיים

מסמכים