מכרז פומבי מס’ 2/2022

הזמנה להציע הצעות להשכרה והפעלת בית קפה/ בית מאפה ברחוב הרבה יעקב מזרחי, רחובות

תאריך התחלה:
תאריך סגירה:
עדכון האחרון ב:

מסמכים