מכרז פומבי מס’ 3/2021

הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בשטח ציבורי "רחובות המדע" - רחובות.

מכרז הסתיים

מסמכים