מכרז פומבי מס’ 5/2021

הזמנה להציע הצעות לחכירת מוחכר, הקמה והפעלה של מעונות סטודנטים ושטחי מסחר בגוש 3648 חלקי חלקות 277-278 , גוש 3654 חלקה 47 ,חלק חלקה 49 , ברח' דרך הים, רחובות

מכרז הסתיים

מסמכים