מכרז פומבי מס’ 5/2022

לתכנון והקמת אולם ספורט בשיטה טרומית מתועשת בקרית חינוך "דה שליט" רח' מנוחה ונחלה, רחובות"

תאריך התחלה:
תאריך סגירה:
עדכון האחרון ב:

מסמכים