מכרז פומבי מס’ 6/2020

הזמנה להציע הצעות לפריסה וניהול עמדות טעינה איטיות (AC) לרכבים חשמליים בחניות ציבוריות בעיר רחובות

מכרז הסתיים

מסמכים