מכרז פומבי מס’ 6/2022

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בדיקות מעבדה ובדיקות שדה במסגרת ביצוע עבודות בניה ופיתוח ברחובות

תאריך התחלה:
תאריך סגירה:
עדכון האחרון ב:

מסמכים