מכרז פומבי מס' 9/2020

הזמנה להציע הצעות לחכירת מוחכר, הקמה והפעלה של מעונות סטודנטים ושטחי מסחר  בגוש 3648 חלקי חלקות 277-278, גוש 3654 חלקה 47, חלקי חלקה 49, ברח' דרך הים, רחובות.

תאריך התחלה:
תאריך סגירה:
עדכון האחרון ב:

מסמכים