מכרז פומבי מס’ 14/2020

לניהול תכנון וניהול ביצוע של עבודות פיתוח ותשתית בשכונת מזרח העיר רחובות (תמ"ל 3003)

מועד הגשת הצעות לא יאוחר מיום ה’, 12.11.20, עד השעה 12:00.

מכרז הסתיים

מסמכים