מכרז פומבי מס' 1/2021

רחוב הרב יעקב מזרחי שכונת "רחובות הצעירה", גוש 5478 , חלקה 33.